Preduslov za uspešnu primenu

Preduslov za uspešnu primenu i sprovođenje mera za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu i u radnoj okolini kod poslodavca, je procena rizika od povreda na radu ili oštećenja zdravlja, odnosno oboljenje zaposlenog.

Procena rizika zasniva se na utvrđivanju opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini, koje mogu da uzrokuju povredu na radu i / ili profesionalno oboljenje i verovatnoću njihovog događanja.

Imajući u vidu zakonsku obavezu da su svi poslodavci u Srbiji dužni da donesu Akt o proceni rizika u pismenoj formi za sva radna mesta u radnoj okolini i da utvrde način i mere za njihovo otklanjanje

Služba SECAMCCTV za pružanje usluga iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, svojim klijentima pruža usluge kao što su: Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlja na radu, Izrada Programa obuke iz bezbednosti i zdravlja na radu. Vršenje teorijske obuke zaposlenih, kako sopstvenih zaposlenih, tako i trećih lica. Izrada Akta o proceni rizika. Obavljanje svih ostalih poslova koje nalaže Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu.

Bezbednost i zdravlje

SEACM CCTV CORPORATION  pruža i uslugu Bezbednosti i Zaštite na radu, kao zakonsku obavezu. Bezbednost i zaštita na radu je zakonska obaveza, tako da svaka firma mora da ima stručno lice koje će te poslove obavljati, ili angažovati treće lice. SECAM CCTV CORPORATION ima menadžere za bezbednost i zdravlje na radu, sa završenim fakultetom zaštite na radu, te se onda sve obaveze izvršavaju kako zakonodavac zahteva.

Procene rizika, analize i Konsalting

Za potrebe klijenata  
Secam CCTV
vrši detaljne bezbedonosne procene

Za potrebe klijenata, Secam CCTV Corporation vrši preliminarne i detaljne bezbednosne procene sa predlogom organizacije sistema obezbeđenja u skladu sa savremenim međunarodnim standardima i kriterijumima. Te aktivnosti uključuju najoptimalnija rešenja fizičkog obezbeđenja, elektronskog i CCTV nadgledanja u bilo kojoj pojedinačnoj situaciji. Imajući u vidu zakonsku obavezu da su svi poslodavci u Srbiji dužni da donesu Akt o proceni rizika u pismenoj formi za sva radna mesta u radnoj okolini i da utvrde način i mere za njihovo otklanjanje.

konsalting

Specijalni zahtevi  klijenta se temeljno razmatraju

Specijalni zahtevi klijenta se temeljno razmatraju, na osnovu čega se rade ekspertiza i savetovanje u vezi sa fizičkim obezbeđenjem, PPZ-om i svim drugim, neophodnom vidovima zaštite).

Analize su zasnovane na utvrđenim činjenicama, predstavljene su nizom pismenih izveštaja i namenjene su identifikaciji svih rizika, a naročito skrivenih opasnosti koje mogu ozbiljno ugroziti funkcionisanje kompanije.

Konsalting – SECAM CCTV CORPORATION je razvio i informacionu mrežu za pribavljanje podataka na osnovu kojih po zahtevu Klijenata vrši:

Proveru pojedinaca pre zapošljavanja, Analizu poslovne sposobnosti kompanija i pojedinaca, Opšte I Specijalizovane istrage.