Učestalost požara

Uvod u protivpožarne sisteme

Učestalost požara, ogromne materijalne štete i ljudske žrtve, nameću potrebu kompleksnijeg sagledavanja ovog problema i preduzimanja efikasnijih mera preventivne zaštite i suzbijanja i onemogućavanja težih posledica. U današnje vreme zaštita od požara obuhvata mnoge aspekte, a jedan od njih su stabilne instalacije za automatsku dojavu požara. Stabilne instalacije za automatsku dojavu požara su elektronski sistemi koji služe da što ranije detektuju požar, detektujući neku od njegovih osnovnih manifestacija (dim, porast temperature, svetlost plamena, iskra…). Namena stabilnih instalacija za automatsku dojavu požara proizlazi iz osnovnog cilja protivpožarne zaštite, a to je da se spreči nastanak požara ili da se on ugasi u njegovoj najranijoj fazi kada još nije naneo značajnu štetu.

Zakon o zaštiti od požara i prateći pravilnici određuju u koje se objekte mora ugraditi sistem za detekciju i rano otkrivanje požara. Mnogi vlasnici poslovnih objekata se odlučuju za ugradnju protivpožarnih sistema nezavisno od zakonskih obaveza, jer su svesni višestruke dobiti koju im ti sistemi donose. Svaki ugrađeni sistem za dojava požara u poslovnom objektu podleže zakonu. Za njega je potrebno izraditi projektnu dokumentaciju, kontrolisati ga i redovno održavati. Sistemi za automatsku dojavu se sastoje od periferne opreme za detekciju (automatskih detektora, ručnih javljača, sirena, modula…), kablovske instalacije kojom je periferna oprema povezana sa centralnim uređajem i centralnog uređaja koji obrađuje signale periferne opreme i aktivira uređaje za signalizaciju i izvršne module. Stabilna instalacija za automatsku dojavu požara pored standardne detekcije i signalizacije požara može služiti i za aktivaciju izvršnih funkcija kao što su isključenje struje, aktivacija PP klapni, otvaranje ili zatvaranje prozora i vrata, spuštanje liftova, isključenje klima komora, itd. Proizvođač LST je austrijsko privatno preduzeće, prisutno na našim prostorima skoro četiri decenije. Poseduje sisteme za automatsko otkrivanje i signalizaciju požara, visokog kvaliteta potvrđenog tokom četiri decenije razvoja, proizvodnje, inžinjeringa, ugradnje, održavanja i marketinga. Svojim klijentima u prilici smo da ponudimo sistemska rešenja u vidu konvencionalnih i adresabilnih sistema za automatsku dojavu požara. Pored centralnih uređaja za detekciju klijentima nudimo širok asortiman opreme za detekciju i signalizaciju (automatski javljači, ručni javljači, sirene, moduli, linijski detektori, barijere, itd). Standardi kvaliteta kompanije Labor Strauss su značajno viši od osnovnih zahteva evropskih standarda i postojeće regulative u oblasti zaštite od požara, dok se najveći broj konkurentskih kompanija drži osnovnih zahteva. Svi elementi LST sistema pored zahtevanih EN-54 standarda imaju i VdS standarde a prošli su i proveru austrijskog vatrogasnog saveza koji je u Evropi poznat po jednim od najstrožijih kriterijuma. Global Fire sistemi nude pouzdana i kompaktna rešenja počevši od klasičnih konvencionalnih sistema, preko analogno adresabilnih pa sve do kompleksnih umreženih sistema koji mogu imati i do 96 nezavisnih adresabilnih petlji. Pored samih centrala u ponudi ovog proizvođača se nalaze i svi prateći elementi koji čine jedan kompletan protivpožarni sistem: automatski detektori, ručni javljači, ripiteri, sub-paneli, ulazno/ izlazni moduli, sirene itd. Svi uređaji poseduju odgovarajuće EN-54 sertifikate.