ZKTICKETING Sistem za rezervaciju i prodaju ulaznica

Najbolje rešenje za velike i srednje zahteve

Za ulazak u objekte koriste se dve vrste ulaznica – pretplatne i jednokratne. Pretplatne karte (ulaznice), VIP karte i službene identifikacione karte su tehnološki identične. Izrađene su u formatu kreditne kartice, sa elektronskim čipom sa memorijom tipa „čitaj/piši“ (beskonaktna smart kartica). Primenjena je Philips-ova MIFARE® tehnologija. Personalizovane su, sa jedinstvenim identifikacionim parametrima svakog korisnika.

AUTOMATSKI SISTEM ZA ONLINE PRODAJU ULAZNICA SKIJALIŠTA, BAZENI, SPORTSKI DOGADJAJI I SLIČNO

Za ulazak u halu koriste se dve vrste ulaznica – pretplatne i jednokratne.

Pretplatne karte (ulaznice), VIP karte i službene identifikacione karte su tehnološki identične. Izrađene su u formatu kreditne kartice, sa elektronskim čipom sa memorijom tipa „čitaj/piši“ (beskonaktna smart kartica). Primenjena je Philips-ova MIFARE® tehnologija. Personalizovane su, sa jedinstvenim identifikacionim parametrima svakog korisnika. Vizuelni identitet kartice urađen je prema grafičkom rešenju korisnika i odštampan u punom koloru. ID kartica obezbeđuje njenomimaocu pravo pristupa resursima Centra, u skladu sa definisanom politikom. Takođe, ID kartica se može koristiti i za plaćanja nekih usluga u Centru (automati za pića i sl.), tako što se koristi kao elektronski novčanik. Karte za jednu posetu sportskom događaju izrađene su na papiru. Pored uobičajenih podataka, na svakoj ulaznici se njenserijski broj odštampa na dva načina: kao kombinacija slova i cifara i u formi bar koda (trakastog koda), da bi se omogućilo njegovo mašinsko očitavanje.


Svaka ulaznica, p
lastična ili papirna, ima svoj jedinstveniidentifikacioni (ID) broj. ID broj plastične kartice je fabričkiupisan, čitljiv od strane svih kontrolnih uređaja, alinepromenljiv, što znači da se takva karta ne može falsifikovati.ID broj svake karte koja je prodata, upisan je u bazu podataka.Ulazak u objekat kontrolisan je trokrakim barijerama sa čitačima kartica. Barijere čitaju obe vrste kartica.

Kada se jednodnevna ulaznica prinese čitaču barijere, sistem proveri status karte u bazi podataka na osnovu njenogidentifikacionog broja. Ako je karta ispravna i nije iskorišćena, barijera se otključa, propusti korisnika, a ulaznica se u bazi podataka označi kao iskorišćena. Ako se ponovo pokuša prolaz sa istom ulaznicom, barijera se neće otključati i uključiće se zvučni alarm, kao signal pokušaja korišćenja neispravne ulaznice.  Kada se pretplatna karta prinese čitaču barijere, ukoliko je važeća, barijera se otključa, propusti korisnika i izvrši se registrovanje prolaza (datum i vreme, ID broj karte).Primera radi, umesto da je definisan rok važenja ulaznice, može se definisati dozvoljeni broj u lazaka u Centar. Kada se potroši „kredit“ na kartici ona se ne može koristiti dokle god se ne izvrši novo plaćanje (kupovina usluga) i upisivanje novog stanja na istu karticu. Dakle, jednom kupljena karta se može koristiti i reciklirati novim uplatama, sve dok se mehanički ne ošteti.  Na šalteru se vrši prodaja ulaznica (jednodnevnih i pretplatnih). Za personalizaciju pretplatnih karata i ID karata zaposlenih koristi se uredjaji ZKTec o.


Barijere na ulazu za posetioc
e, terminal na VIP ulazu, terminali na službenom ulazu i ulazu u službene prostorije i radna stanica za personalizaciju smart kartica priključeni su na lokalnu računarsku mrežu u kojoj se nalazi server sa bazom podataka svih prodatih ulaznica.

Ključni elementi sistema su:

ZK-TicketSales: aplikativni softverski paket za rezervaciju i prodaju ulaznica

ZK-TicketControl: aplikativni softverski paket za kontrolu ulaska u halu

ZK-Pass: aplikativni softverski paket za prodaju i ažuriranje propusnica (smart kartice)

Obrtne barijere sa čitačima bar koda i čitačima smart kartica

ZK-Fitness: aplikativni softverski paketa za upravljanje radom Fitnes centra.

Kompletan sistem je fleksibilan tako da se može prilagoditi potrebama i strukturi svakog sportskog centra.


Softver omogućava:

Samostalno generisanje jedinstvenih barkodova za preštampane karte

Stampanja karata na termalnom printeru na samoj blagajni (ili više njih)

Pravljenje vremenskog rasporeda za pojedine tipove karata na nedeljnom nivou sa preciznim intervalima u toku dana

Vremensko ograničenje važenja karte (1 dan, 10 dana …)

Višekratne karte sa preciznim definisanjem broja ulazaka i mogućnost kreiranja dnevnih li mita

Precizno izveštavanje o količini izdatih, prodatih i iskorišćenih karata i preciznom evid encijom na kojoj barijeri i u koje vreme je karta iskorišćena