ZKPATROL GUARD sistem za praćenje portira

Najbolje rešenje za male, velike i srednje kompanije

Kontrola portira i obilazaka objekata (ovaj modul ide uz ZKaccess V15 Access Control I radi sa terminalima PT100 a postoji verzija programa samo za taj uredjaj

PATROL GUARD KONTROLA PORTIRA I OBILSKA OBJEKATA

KOMPLETNO REŠENJE

Obezbedite, da zaposleni u službi obezbeđenja obiđu sve lokacije, predviđene planom obilaska patrole, da iste obiđu u za to predviđena vremena, da iste obiđu striktno prema planiranoj ruti obilaska i da postoji precizna evidencija sprovedenih aktivnosti. 

Kako ?

Jednostavno uvođenjem sistema za KONTROLU POŠTOVANJA PLANA obilsaka. Rukovodilac službe obezbeđenja definiše sva mesta koja se moraju obići, a prema dinamici i planu obilaska koji menja prema internim normativima iste službe. Zatim, OZNAČITE sva predviđena mesta specijalnijm vrlo otpornim (‐20°C do +60°C) memorijskim dugmićima, isto jednostavno pričvrstite na zgodno mesto bilo vijkom, bilo nekim jačim lepkom. Opremite Patrolu malim prenosivim, laganim, istovremeno vrlo robusnim, čitačima memorijskih digmića koji ima interni “clock”, koji ide u kompletu sa punjačem baterija, USB kablom i sistemskim software‐om za prenos podataka sa čitača i 
Propišite proceduru, koja obavezuje svakog radnika obezbeđenje da pri polasku u obilazzak prvo “pročita“ svoju RFID karticu, da se zna ko ide u obilazak, na samoj lokaciji jednostavno “prinese” prinese ČITAČ memorijskom dugmetu, a kratak »BEEP«, i, ili vibracija, zavisi od tipa uređaja, je potvrda da je jedinstveni serijski broj memorijskog dugmeta USPEŠNO pročitan i zapamćen u memoriju čitača, sa vremenom očitavanja.

Na kraju obilaska radnik obezbeđenja odlaže uređaj u stanicu za prenos podataka na PC, ili jednostavno priključi ist na USB kabl i uređaj smešta podatke na računar u bazu podataka zaštićenu password‐om. I TO JE SVE. Ostalo, što vam je potrebno, odnosno izveštaje o vremenima obilaska, lokacijama, sektorima, redosledu obilaska, zatim razne analize isl. odradiće naš software patrola!

Kontrolom se stiče uvid u opravdanost investicije u fizičko obezbeđenje.

Uspostavlja se efikasan sistem rada angažovanih kadrova u obezđenju.

Sa korisnikom usluge se pre početka pružanja usluge definiše plan obezbeđenja, koji podrazumeva i plan obilazaka koji sadrži tačan broj lokacija kontrolnih tačaka sa preciznim nazivima i vremenskim intervalom obilazaka. Službenik obezbeđenja pri svakom obilasku lokacije prinosi čitač memorijskom dugmetu na kontrolnom punktu, a poseta biva memorisana u sistem. 

Kontrolne tačke koje službenik obezbeđenja obilazi ne moraju po svojoj prirodi da budu bezbednosnog karaktera, već to mogu da budu i pozicije koje se dodatno kontrolišu, na pr. pumpe, ventili, kotlovi, gasne stanice, sve vrste mernih uređaja itd. 

Izveštaj o aktivnostima službe obezbeđenja, kao i prenos podataka o vremenima obilazaka patrole, dostavlja Kontrolni centar Watchout Security-a u periodu predviđenim ugovorom. 

Ovakav sistem kontrole je u praksi pokazao visoke rezultate u procesu upravljanja internim obezbeđenjem, povećanjem efikasnosti obezbeđenja i smanjenjm potencijalnih rizika, kao i ostvarenje uštede usled poštovanja predviđenih planova postupanja. Ovakav sistem kontrole poseduju sve kompanije koje upravljaju troškovima na racionalan način, a posebno u organizacijama koje shodno proceni rizika moraju da imaju organizovanu službu obezbeđenja.

Izveštavamo korisnika o izvršenom kontrolisanju:

Patrolnih obilazaka; Prikupljenih informacija; Osposobljenosti za rad; Usaglašenosti sa Zakonom.