zkfuelcontroll sistem za automatsko točernje goriva

Najbolje rešenje za  velike i srednje kompanije

Sistem obezbeđuje da se gorivo može točiti jedino u posebno obeležena vozila, uz automatsku akviziciju svih relevantnih podataka u vezi točenja goriva. Postavlja se na postojeće pumpe za točenje goriva. Sistem koristi RFID tehnologiju u cilju identifikacije vozila, vlasnika i osnovnih informacija o gorivu. 

ZKFUELCONTROLL SISTEM ZA KONTROLU TOČENJA GORIVA

Sistem je patentom zaštićeni.

Sistem obezbeđuje da se gorivo može točiti jedino u posebno obeležena vozila, uz automatsku akviziciju svih relevantnih podataka u vezi točenja goriva. Postavlja se na postojeće pumpe za točenje goriva. Sistem koristi RFID tehnologiju u cilju identifikacije vozila, vlasnika i osnovnih informacija o gorivu.  Sistem je namenjen sledećim kategorijama korisnika:

Korisnici koji raspolažu sopstvenim stanicama za točenje goriva, kao što su transportna preduzeća;

Stanice za točenje goriva koje izdaju “klupske” (loyalty) kartice;

Stanice za točenje goriva sa bezgotovinskim plaćanjem.

Sistem se sastoji od Identifikatora vozila i ID kartica vozača (takođe i točilaca goriva, tamo gde je to predviđeno), kontrolera pumpe za gorivo ITGkp-02, kontrolnog računara i aplikativnog softvera za kontrolu točenja goriva.  Identifikator vozila je RFID transponder (nosač čipa) montiran na pogodan način u blizini ulivnog grla rezervoara za gorivo na vozilu. Identifikator sadrži sve važne podatke o vozilu, kao što su: registarski i/ili garažni broj, vrsta goriva koje vozilo koristi i sl. Identifikator ima svoj nepromenljivi kod (dužine 32 bita) i 256 bajta memorije tipa „piši-briši“.

Sistem se sastoji od

Identifikator vozila je RFID Transporter  

Kontroler pumpe za gorivo ITGkp-02 predstavlja namenski kontrolno-upravljački računar. Sastoji se od nekoliko antena i čitača RFID transpondera. Antena za identifikaciju vozila montira se oko »pištolja« za sipanje goriva, blizu rukohvata. Povezana je sa čitačem pomoću specijalnog kabla. Druga antena služi za čitanje identifikacionih kartica vozača i točioca goriva.

SISTEM SE SASTOJI OD

Kontroler upravlja radom antena i pumpe

Kontroler upravlja radom ovih antena i pumpe, tako što dozvoljava/zabranjuje sipanje goriva, a sve relevantne podatke pamti u svojoj memoriji. Podaci koji se smeštaju u memoriju kontrolera ostaju zapamćeni i kada uređaj nema napajanje. Ti podaci su: jedinstveni serijski broj identifikacione kartice vozača, jedinstveni serijski broj identifikacione kartice ovlašćenog točioca goriva;  jedinstveni serijski broj identifikatora vozila; registarski broj vozila (pročitan iz transpondera u koji je postavljen na vozilu ; vrsta i količina goriva koja je istočena u vozilo; datum i vreme obavljene operacije.

OPIS RADA SISTEMA

Po prispeću na benzinsku pumpu vozač se identifikuje prinosećisvoju ID karticu anteni kontrolera koja se nalazi na terminalu zatočenje goriva. Točilac koji će uslužiti klijenta na isti način seregistruje. Točilac goriva stavlja “pištolj” u otvor na rezervoaruautomobila. Antena za identifikaciju vozila se aktivira automatski i očitava podatke o vozilu pohranjene u memoriju Identifikatora vozila. Kontroler odlučuje o daljoj akciji na osnovu prethodno definisanih dozvola (tabela prava točenja).  Tabela prava točenja sadrži listu vozila (odnosno listu Identifikatora vozila), kao i spiskove vozača i točioca, kojima je dozvoljeno točenje goriva.Tabela može imati i vremensku domenziju.Moguće je odrediti vremenski periodi u kojima dozvola točenja goriva važi.Ovu tabelu kreira i ažurira administrator sistema.  Pošto prikupi potrebne podatke Kontroler vrši proveru prava točenja. U slučaju da podaci sa transpondera nisu validni, transponder nije montiran na vozilu, pokuša se istakanje pogrešne vrste goriva, nije dozvoljeno sipanje goriva u dotično vozilo ili vozač i/ili točilac nemaju pravo točenja goriva, uključuje se alarm (svetlosni i zvučni signal) i prekida se istakanje.  U suprotom, točenje otpočinje automtski, pošto sistem odredi koja vrsta goriva će biti točena. U koliko se prilikom točenja »piš tolj« izvuče iz ulivnog grla rezervoara toliko da identifikator vozila „nestane“ iz polja antene za identifikaciju, prekida se točenje goriva.

U izuzetnim situacijama može nastati potreba da se gorivo istoči u kanistar ili bure. Sistem je programiran tako da ne dozvoljava ovakva istakanja kako bi osujetio neautorizovano točenje goriva. Problem se rešava upotrebom specijalnih identifikacionih kartica koje su “opremljene” pravom na točenje i kada transponder (identifikator vozila) nije u polju antene za identifikaciju vozila.  Po okončanom točenju, svi parametri ostaju upisani u memoriju kontrolera i dostupni su za naknadne provere. Svi p odaci su u elektronskom obliku smešteni na administratratorovom računaru. Ovim je eliminisana papirologija, a obrada i prenos podataka olakšani.

Za postavljanje radnih parametara kontrolera, kreiranje i ažuriranje Tabele prava točenja, učitavanje dnevnika događaja sa kontrolera i generisanje izveštaja koristi se namenski razvijen aplikativni softver ITG-TankControl.

Sistemi je pogodan za upotrebu od strane benzinskih stanice koje podržavaju bezgotovinskog plaćanja (prepaid ili postpaid). Rešenja na bazi »loyalty« kartica u kombinaciji sa ITGfdc-1 obezbeđuju visok kvalitet usluga i bezbednu i pouzdanu evidenciju.

Procedura za točenje gorava je sledeća

Vozač dovozi svoj auto do benzinske pumpe;

Vozač i točilac goriva se identifikuju svojim identifikacionim karticama, u skladu sa proc edurom kojuje propisala uprava kompanije;

Točilac goriva stavlja “pištolj” u otvor na rezervoaru automobila; Antena se aktivira aut omatski,digitalni ulaz odlučuje koja će antena biti aktivirana i koja vrsta goriva će b itiistočena, a ondaregistruje transponder ;

Transponder šalje svoj serijski broj anteni, koja taj broj prosleđuje do kontrolera;

Kontroler proverava validnost serijskog broja i beleži ga u memoriji na čitaču;

Transponder šalje podatke iz svoje memorije (registarski ili garažni broj vozila, tip goriva, itd .) ante ni,a ona ih prosleđuje čitaču;

Kontroler proverava primljene podtke i ako su validni (ID broj vozila, vozača i točioca su u

Tabeliprava točenja ) odobrava točenje i beleži podatke o vremenu i datumu u svoju memorij u;

Točenje se obavlja sve dok je transponder sa vozila u dometu antene na “pištolju”, i dok vozače va IDkartica stoji na mestu za identifikaciju;

Kada je točenje završeno, svi parametri (serijski broj transpondera, količina istočenog goriva, vreme id atum kada je počela i završila se procedura točenja) će ostati upisani u memoriji kontrolera