ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018)

I UVODNE ODREDBE

Član 1


Ovim zakonom uređuju se obavezno obezbeđenje i zaštita određenih objekata, poslovi i rad pravnih i fizičkih lica u oblasti privatnog obezbeđenja, uslovi za njihovo licenciranje, način vršenja poslova i ostvarivanje nadzora nad njihovim radom.


Član 2


Privatno obezbeđenje, u smislu ovog zakona, obuhvata pružanje usluga, odnosno vršenje poslova zaštite lica, imovine i poslovanja fizičkom i tehničkom zaštitom kada ti poslovi nisu u isključivoj nadležnosti državnih organa, kao i poslove transporta novca, vrednosnih i drugih pošiljki, održavanja reda na javnim skupovima,


sportskim priredbama i drugim mestima okupljanja građana (redarska služba), koje vrše pravna lica i preduzetnici registrovana za tu delatnost, kao i pravna lica i preduzetnici koji su obrazovali unutrašnji oblik organizovanja obezbeđenja za sopstvene potrebe (u daljem tekstu: samozaštitna delatnost).


Usluge privatnog obezbeđenja ne spadaju u policijske ili druge poslove bezbednosti koje vrše organi državne uprave.


Pravna lica i preduzetnici koji imaju licencu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja ne mogu vršiti poslove zaštite lica i imovine koji su u isključivoj nadležnosti državnih organa i primenjivati operativne metode i sredstva, odnosno operativno-tehnička sredstva i metode koje ti organi primenjuju na osnovu posebnih propisa.


Član 3


Pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju sledeće značenje:


1) bezbednosna provera predstavlja skup mera i radnji kojima se utvrđuje postojanje ili nepostojanje bezbednosne smetnje, koju u skladu sa Zakonom o policiji vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo);


2) bezbednosna smetnja je činjenica koja onemogućava izdavanje licence fizičkom licu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja ili za vršenje poslova redarske službe;


3) korisnik usluga je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja; 4) legitimacija je javna isprava za legitimisanje osoba koje vrše poslove privatnog obezbeđenja;5) licenca je:


(1) rešenje kojim se pravnim licima i preduzetnicima koji ispunjavaju propisane uslove, dozvoljava obavljanje delatnosti privatnog obezbeđenja ,


(2) rešenje kojim se fizičkim licima koja ispunjavaju propisane uslove, dozvoljava vršenje poslova privatnog obezbeđenja ili vršenje poslova redarske slu žbe;


6) odgovorno lice je fizičko lice koje je vlasnik pravnog lica ili je zaposleno u pravnom licu i po zakonu ovlašćeno da zastupa pravno lice, odnosno lice koje je registrovano u skladu sa zakonom kao preduzetn ik,


osim za poslove samozaštitne delatnosti gde se odgovorno lice određuje na osnovu akta o sistematizaciji pravnog lica ;


7) patroliranje je usluga obezbeđenja koju vrše službenici obezbeđenja krećući se u određeno vreme između više međusobno razdvojenih mesta/objekata;


8) plan obezbeđenja je dokument sa planiranim uslugama obezbeđenja koje su predviđene u proceni rizika ili su kao mere zaštite zahtevane od korisnika usluga, u skladu sa ovim zakonom i pravilima struke;


9) poslovni prostor je objekat posebno izgrađen ili prilagođen za poslovne namene ili prostor u takvom objektu koji ima prostoriju za rad, posebnu prostoriju za prijem stranaka, sanitarni čvor i površinu od najmanje 20 m2 i koji se isključivo koristi za obavljanje poslovnih delatnosti;


10) pravno lice za privatno obezbeđenje je privredno društvo koje obavlja delatnost privatnog obezbeđenja pod uslovima iz ovog zakona;


11) preduzetnik za privatno obezbeđenje je službenik obezbeđenja koji samostalno obavlja delatnost privatnog obezbeđenja pod uslovima iz ovog zakona i koji je, u skladu sa propisima, registrovan kao preduzetnik;


12) procedura postupanja je planom obezbeđenja, odnosno planom postupanja sa rizicima, utvrđen način obavljanja aktivnosti na zaštiti lica, imovine i poslovanja;


13) procena rizika je analiza i ocena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;


14) prostor koji se koristi za javnu upotrebu je svaki prostor koji predstavlja javno mesto i na kome se mogu bez posebnih uslova kretati ili boraviti individualno neodređena lica;


15) redar je fizičko lice, koje je obučeno za vršenje poslova redarske službe, koje poseduje licencu Ministar stva


za vršenje ovih poslova i na koje se shodno primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na službenike privatnog obezbeđenja, ako ovim zakonom nije drugačije propisa no;


16) službenik obezbeđenja je fizičko lice, koje poseduje licencu Ministarstva za vršenje poslova privatnog obezbeđen ja;


17) samozaštitna delatnost je delatnost obezbeđenja lica, imovine i poslovanja koje organizacija obavlja za sopstvene potrebe ;


18) unutrašnja služba obezbeđenja (samozaštita) je unutrašnji oblik organizovanja obezbeđenja za sopstvene potr ebe;


19) štićeni prostor je objekat ili prostor na kojem se vrše usluge obezbeđen ja;


20) fizička zaštita je usluga obezbeđenja koja se prua prvenstveno ličnim prisustvom i neposrednom aktivnošću službenika obezbeđenja u određenom prostoru i vremenu u skladu sa planom obezbeđenja, primenom mera i ovlašćenja služb enika obezbeđenja;


21) fizičko-tehnička zaštita je obezbeđenje lica i imovine primenom fizičke zaštite i korišćenjem sredstava tehničke zaštite;


22) tehnička zaštita je obezbeđenje lica i imovine koje se vrši tehničkim sredstvima i uređajima, njihovim planiranjem, projektovanjem, ugradnjom i održa vanjem.


Svi izrazi u ovom zakonu imaju jednako rodno značenje, bez obzira da li se koriste u muškom ili ženskom rodu i odnose se podjednako na muški i na ženski rod.


II OBAVEZNO OBEZBEĐENI OBJEKTI


Član 4


Obavezno obezbeđeni objekti su objekti od strateškog značaja za Republiku Srbiju i njene građane, kao i objekti od posebnog značaja čijim oštećenjem ili uništenjem bi mogle nastupiti teže posledice po život i zdravlje ljudi ili koji su od interesa za odbranu zemlje, osim objekata čiju zaštitu obavljaju državni organi i o bjekata čija


se zaštita obavlja saglasno propisima iz oblasti odbrane.


Pod obavezno obezbeđenim objektima smatra se i prostor na kome se nalaze ti objekti i čine njihov sastavni deo, kao i prateći objekti koji su u funkciji tih objekat a.


Član 5


Zaštita obavezno obezbeđenih objekata obavlja se, kao poslovna funkcija pravnog lica kome ti objekti pripadaju, na način predviđen opštim aktom o organizaciji i sistematizaci ji.


Zaštita obavezno obezbeđenih objekata, u skladu sa opštim aktom o organizaciji i sistematizaciji, obavlja se ugovornim angažovanjem subjekata licenciranih za obavljanje delatnosti privatnog obezbeđenja ili kao organizovana samozaštitna delatn ost.


U pravnom licu kome pripadaju objekti od posebnog značaja za odbranu zemlje, samozaštitna delatnost obavezno ima organizovanu plansku, organizacionu i kontrolnu funkcij u.


III POSLOVI PRIVATNOG OBEZBEĐENJA


Član 6


Pravna lica i preduzetnici za privatno obezbeđenje, pod uslovima propisanim ovim zakonom, mogu imati licencu za poslove:


1) procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;


2) zaštite lica i imovine fizičkim i tehničkim sredstvima, kao i poslove održavanja reda na javnim skupovima, sportskim priredbama i drugim mestima okupljanja građana u delu koji nije u nadležnosti Minista rstva


unutrašnjih poslova;


3) planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite, montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika;


4) obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki u delu koji nije u nadležnosti Ministarstv a.


Pravna lica i preduzetnici za privatno obezbeđenje dužni su da obezbede uslove i sredstva za vršenje poslov a iz stava 1. ovog člana u skladu sa važećim standardima i propisima kojim se uređuje oblast bezbednosti i zdravlja na radu.


Član 7


Pravna lica i preduzetnici koji vrše poslove privatnog obezbeđenja ne mogu vršiti poslove posredovanja u naplat i potraživanja.


IV LICENCE ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA


Član 8


Poslove privatnog obezbeđenja mogu vršiti pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji imaju licencu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, izdatu od strane Ministarstva.


Poslove redarske službe, pod uslovima iz ovog zakona, mogu vršiti fizička lica koja imaju licencu Ministarstva za v ršenje ovih poslova.


1. Vrste licenci i uslovi za izdavanje licenci za pravna lica i preduzetnike


Član 9


Za vršenje poslova privatnog obezbeđenja pravnom licu ili preduzetniku Ministarstvo može izdati: 1) Licencu za procen u rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;


2) Licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite bez oružja;2a) Licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zašt ite sa oružjem;3) Licencu za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki;4) Licencu za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite;5) Licencu za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite;6) Licencu za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika;


7) Licencu za vršenje poslova samozaštitne delatnosti;


8) Licencu za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki u obavljanju samozaštitne delatnosti.


Član 10


Licence za vršenje poslova privatnog obezbeđenja mogu se izdati pravnom licu, odnosno preduzetniku koji ispunjavaju opšte uslove za dobijanje sv ake od utvrđenih vrsta licenci, odnosno koji:


1) su upisani u registar privrednih subjekata u Republici Srbiji, sa šifrom delatnosti privatnog obezbeđenja i usluge sistema obezbeđenja;


2) imaju akt o sistematizaciji radnih mesta, sa opisom poslova i ovlašćenjima zaposlenih za svako radno mesto;


3) imaju akt koji bliže propisuje izgled uniforme koju nose službenici obezbeđenja i izgled znaka;4) imaju odgovorno lice koje poseduje licencu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, koja se izdaje


fizičkom licu;5) poseduju poslovni prostor;


6) poseduju poseban prostor za smeštaj oružja i municije, u skladu sa propisima o uslovima za smeštaj i čuvanje oružja i zaštitu od požara, ako posl ove privatnog obezbeđenja obavlja sa oružjem;


7) imaju sopstveni ili ugovoreni Kontrolni centar ako pružaju usluge fizičko-tehničke zaštite ili obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih poši ljki.


Posebni uslovi koje treba da ispuni pravno lice, odnosno preduzetnik da bi dobili:


1) Licencu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja – jesu da imaju najmanje jednog zaposlenog službenika obezbeđenja sa Licencom za procenu r izika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;


2) Licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite bez oružja i Licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite sa oružjem – jesu da imaju naj manje 10 zaposlenih službenika obezbeđenja sa Licencom za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja – bez oružja ili Licencom za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđe nja – sa oružjem;


3) Licencu za vršenje poslova obezbeđenja, transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki – jesu da imaju najmanje 10 zaposlenih službenika obezbeđenja sa Licencom za vrše nje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja – sa oružjem i da poseduju tehnička sredstva za transport i prenos novca i vrednosnih pošiljki u skladu sa čl. 36. i 38. ov og zakona;


4) Licencu za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite – jesu da imaju najmanje jednog zaposlenog sa srednjim obrazovanjem tehničke struke, sa Licencom za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite;


5) Licencu za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite – jesu da imaju najmanje jednog zaposlenog sa višim obrazovanjem stečenim po propisima koji s u važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 76/05) ili visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena u polju tehničko-tehnoloških nauka, sa Licencom za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema t ehničke zaštite;


6) Licencu za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika –


jesu da imaju najmanje jednog zaposlenog sa srednjim obrazovanjem tehničke struke i sa Licencom za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika.


Licenca se izdaje na period od pet godina.


Izuzetno, preduzetnik ne mora da ispunjava posebne uslove za izdavanje licence iz stava 2. tač. 1), 4), 5) i 6) ovog člana u pogledu broja zaposlenih, ako poseduje odgovarajuću licencu koja se izdaje fizičkom licu.


2. Vrste licenci i uslovi za izdavanje licenci za fizička lica


Član 11


Za vršenje poslova privatnog obezbeđenja fizičkom licu Ministarstvo može izdati: 1) Licencu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;2) Licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite:


(1) Licencu za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja – bez oružja;(2) Licencu za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja – sa oružjem;


3) Licencu za vršenje poslova tehničke zaštite:


(1) Licencu za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite,


(2) Licencu za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite,


(3) Licencu za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika.


Za vršenje poslova redarske službe fizičkom licu Ministarstvo izdaje Licencu za vršenje poslova redarske službe.


Član 12


Licenca za vršenje poslova privatnog obezbeđenja može se izdati fizičkom licu koje ispunjava opšte uslove za dobijanje svake od utvrđenih vrsta licence, odnosno koje:


1) je državljanin Republike Srbije;2) ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije; 3) je punoletno;4) ima najmanje srednje obrazovanje;5) nema bezbednosnih smetnji;


6) je psihofizički sposobno za vršenje ovih poslova, što dokazuje lekarskim uverenjem ili izveštajem nadležne zdravstvene ustanove ili uverenjem da je zdravstveno sposobno za držanje i nošenje oružja ako poslove obavlja sa oružjem, ne sta rije od 60 dana u momentu podnošenja zahteva;


7) je obučeno za rukovanje vatrenim oružjem, odnosno ako je odslužilo vojni rok sa oružjem, ako poslove vrši sa oružjem;


8) je savladalo obuku u skladu sa ovim zakonom; 9) ima položen stručni ispit u Ministarstvu. Bezbednosna smetnja postoji:


1) ako je lice pravnosnažno osuđeno na kaznu zatvora ili se protiv njega vodi postupak za krivična dela: protiv života i tela, protiv sloboda i prava čoveka i građanina, protiv polne slobode, protiv braka i porodice, protiv imovine, protiv zdravlja ljudi, pr otiv opšte sigurnosti ljudi i imovine, protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, protiv državnih organa, protiv javnog reda i mira, protiv čovečnosti i drugih dobara za štićenih


međunarodnim pravom, odnosno ako mu je pravnosnažnom odlukom izrečena mera bezbednosti: zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti, obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, obavezno lečenje narkomana ili alkoholičara, za vreme na koje je mera izrečena;


2) ako je lice pravnosnažno kažnjavano u poslednje četiri godine za prekršaje iz oblasti javnog reda i mira za koje je propisana kazna zatvora i prekršaje propisane zakonom kojim se uređuje oružje i municija, odnosno ako mu je pravnosnažnom odlukom izrečena zaštitna mera : zabrana vršenja određenih delatnosti ili zabrana odgovornom licu da vrši određene poslove, obavezno lečenje zavisnika od alkohola i psihoaktivnih supstanci i obavezno psihijatrijsko lečenje za vreme na koje je m era izrečena;


3) ako je na osnovu bezbednosno-operativne provere u mestu prebivališta, boravišta ili mestu rada utvrđeno da lice, svojim ponašanjem, navikama i sklonostima ukazuje da će predstavljati opasnost za sebe ili druge i javni red i mir.


Uslov koji treba da ispuni fizičko lice da bi dobilo Licencu za vršenje poslova tehničke zaštite, odnosno Licencu za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite ili Licencu za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite ili Licencu za vršenj e poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika – jeste da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje tehničke struke.


Licu koje ima odgovarajući stepen i vrstu stručnog obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima ovlašćenog policijskog službenika, bezbednosno-obaveštajnim poslovima, poslovima profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poslovima pravosudne straže i poslovima izvršenja krivičnih sankcija , i licu koje ima srednje obrazovanje za obrazovni profil tehničar obezbeđenja ili tehničar bezbednosti kao i licu koje ima visoko obrazovanje na studijama prvog stepena iz oblasti bezbednosti, izdaje se licenca ako ispunjava uslove iz stava 1. tač. 1)-7) i tačka 9 ) ovog člana.


Licenca za vršenje poslova redarske službe može se izdati fizičkom licu koje ispunjava uslove iz stava 1. tač.


1)-3), 5), 6) i 8) ovog člana i ima položen stručni ispit za redara u Ministarstvu, kao i licu iz stava 4. ovog člana koje ispunjava uslove iz stava 1. tač. 1)-3), 5) i 6) bez položenog stručnog ispita za redara.


Licenca se izdaje na period od pet godina.


Na postupak i način polaganja stručnog ispita za redare i izdavanja licence iz stava 5. ovog člana shodno se primenjuju odredbe ovog zakona kojima se uređuje polaganje stručnog ispita i izdavanje licence privatnog obezbeđenja fizičkom licu.


3. Postupak i način izdavanja licence 

Član 13


Obuku fizičkih lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i obuku fizičkih lica za vršenje poslova redarske službe mogu da sprovode Ministarstvo i privredna društva, preduzetnici i školske ustanove koji ispunjavaju materijalne, tehničke, stručne i kadrovske uslove za obavljanje poslova obuke i koji dobiju ovlašćenje Ministarstva.


Ovlašćenje za obavljanje obuke može se izdati privrednom društvu, preduzetniku i školskoj ustanovi koji:


1) su upisani u registar privrednih subjekata u Republici Srbiji ili poseduju akt o verifikaciji/akreditaciji školske ustanove u skladu sa propisima kojima se uređuje obrazovanje;


2) imaju odgovarajući prostor, opremu i sredstva za izvođenje teoretske i praktične obuke; 3) imaju predavače i kontrolore obuke.Ovlašćenje se izdaje na period od pet godina.Za izdavanje ovlašćenja plaća se republička administrativna taksa.


Na postupak i način izdavanja i oduzimanja ovlašćenja shodno se primenjuju odredbe ovog zakona kojima se uređuje izdavanje licence.


Lica iz stava 1. ovog člana koja su dobila ovlašćenje, obuku mogu da sprovode u odgovarajućem prostoru za


koji su dobili ovlašćenje i obuku moraju da sprovode na način propisan odgovarajućim programom i planom obuke, te polaznicima obuke koji nisu pohađali obuku u skladu sa programom i planom obuke ne mogu da izdaju potvrdu o završenoj obuci.


Privredna društva, preduzetnici i školske ustanove iz stava 1. ovog člana dužni su da policijskoj upravi na čijoj teritoriji sprovode obuku dostave obaveštenje o datumu i vremenu početka ciklusa obuke, sa rasporedom obuke po temama i terminima, predavačima i spiskom polaznika. Obaveštenje se dostavlja najkasnije tri dana pre početka ciklusa obuke.


Bliže uslove, u pogledu potrebnih objekata, odnosno prostorija, materijalno-tehničkih sredstava i opreme, stručne osposobljenosti i broja lica koja sprovode obuku lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i redarske službe, a koje moraju ispunjavati lica iz stava 1. ovog člana, kao i programe stručne obuke i način njihovog sprovođenja propisuje ministar nadležan z a unutrašnje poslove (u daljem tekstu: ministar).


Član 14


Fizičko lice koje želi da dobije licencu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja podnosi Ministarstvu, odnosno ovlašćenom pravnom ili fizičkom licu prijavu za obuku fizičkih lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja.


Lica koja su završila obuku fizičkih lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja polažu stručni ispit u Ministarstvu.


Način provere obučenosti fizičkih lica, odnosno način polaganja stručnog ispita za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i visinu troškova organizovanja i sprovođenja stručnih ispita, kao i sadržinu i način vođenja evidencija o licima koja su polagala i položila stručni ispit utvrđuje Ministarstvo, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove finansija.


Za izdavanje licence plaća se republička administrativna taksa.


Troškove organizovanja i sprovođenja stručnih ispita snosi lice koje polaže stručni ispit, odnosno pravno lice kod kojeg je lice koje polaže ispit zaposleno.


Član 15


Zahtev za izdavanje licence podnosi se Ministarstvu, preko mesno nadležne policijske uprave.


Mesno nadležna policijska uprava je ona uprava koja je obrazovana za područje na čijoj teritoriji se nalazi sedište, odnosno prebivalište podnosioca zahteva.


O zahtevu se odlučuje rešenjem.


Član 16


Pravnom licu, preduzetniku i fizičkom licu kome ističe rok važenja licence, na njegov zahtev, izdaće se nova licenca – pod uslovom da nije došlo do promena propisanih uslova iz čl. 10. i 12. ovog zakona.


Zahtev za novu licencu, sa dokazima o ispunjenosti uslova za izdavanje licence, može se podneti najranije 60 dana pre isteka roka važenja prethodno izdate licence.


Pravnom licu ili preduzetniku za privatno obezbeđenje rešenjem će se oduzeti licenca ako: 1) prestane da ispunjava propisane uslove za izdavanje licence;


2) ne počne da obavlja delatnost privatnog obezbeđenja u roku od šest meseci od dana konačnosti rešenja o izdavanju licence;


3) se otvori postupak likvidacije ili stečaja.Privrednom društvu, preduzetniku ili školskoj ustanovi rešenjem će se oduzeti ovlašćenje ako: 1) prestanu da ispunjavaju uslove za izdavanje ovlašćenja;2) obuku kandidata sprovode van prostora za koji su dobili ovlašćenje;


3) obuku kandidata sprovode suprotno programu i planu obuke;4) izdaju potvrdu o obučenosti kandidatu koji nije pohađao obuku u skladu sa programom i planom obuke. Fizičkom licu rešenjem će se oduzeti licenca ako prestane da ispunjava propisane uslove za izdavanje licence.


Član 17


Na rešenje iz čl. 15. i 16. ovog zakona može se izjaviti žalba Ministarstvu.


Žalba izjavljena na rešenje o oduzimanju licence za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, vršenje poslova redarske službe i na rešenje o oduzimanju ovlašćenja za sprovođenje obuke ne odlaže izvršenje rešenja.


Član 18


Odgovorno lice u pravnom licu i kod preduzetnika dužno je da u roku od osam dana obavesti nadležnu policijsku upravu o prestanku rada ili gašenju pravnog lica i preduzetnika.


V NAČIN VRŠENJA POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA


Član 19


Poslovi privatnog obezbeđenja lica, imovine i poslovanja vrše se na način kojim se ne ometa rad državnih organa i ne narušava spokojstvo građana.


Član 20


Pravno lice i preduzetnik poslove privatnog obezbeđenja može vršiti samo na osnovu i u okviru zaključenog pisanog ugovora sa pravnim licem, preduzetnikom ili fizičkim licem kome pruža usluge.


Ugovor iz stava 1. ovog člana, pored ostalog, mora sadržati:


1) ime i prezime, JMBG i broj lične karte potpisnika ugovora;


2) jasno određen predmet ugovora;


3) način vršenja ugovorenih poslova privatnog obezbeđenja (vrsta, kategorija, ugovorena ovlašćenja službenika obezbeđenja);


4) broj i mesto rada službenika obezbeđenja po ugovoru, kao i ugovoreno vreme pružanja usluga u toku dana;


5) vrstu i količinu angažovanog oružja i sredstava;


6) datum početka vršenja usluga i vreme trajanja ugovora;


7) način korišćenja, vrstu i stepen tajnosti, rok čuvanja i upotrebe, kao i mere zaštite podataka proizašlih iz ugovora i samog ugovora.


Za vršenje poslova privatnog obezbeđenja ne može se angažovati pravno lice i preduzetnik koji nema licencu.


Davalac usluga privatnog obezbeđenja, osim usluga procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, sa korisnikom usluga ne može da zaključi ugovor kojim se ugovara manji nivo usluga obezbeđenja od onih koji su predviđeni aktom o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja kada je ova procena obavezna u skladu sa ovim zakonom.


Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja vrši se po zahtevima i na način propisan važećim srpskim standardom u oblasti privatnog obezbeđenja.


Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja ne mora se vršiti ako se pružaju usluge korisnicima radi zaštite lica, zaštite objekata za stanovanje, zaštite javnih skupova na kojima redarsku službu obavljaju samo redari angažovani od organizatora okupljanja, kao i zaštite mikro pravnih lica i preduzetnika koji su klasifikovani u skladu sa klasifikacijom za razvrstavanje pravnih lica po propisima kojima se uređuje računovodstvo, računovodstvene isprave, poslovne knjig e i finansijski izveštaji.


Plan obezbeđenja, odnosno plan postupanja sa rizicima, sačinjava se na osnovu akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.


Kada procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja nije obavezna u skladu sa ovim zakonom, plan obezbeđenja sačinjava se na osnovu mera zaštite koje se preduzimaju po zahtevu korisnika usluga ili organizatora javnog okupljanja, u skladu sa ovim zakonom i pravilima struke.


Plan obezbeđenja, odnosno plan postupanja sa rizicima u zavisnosti od procene rizika ili zahteva korisnika usluga sadrži mere koje se preduzimaju radi:


1) onemogućavanja neovlašćenog pristupa objektu;2) signalizacije neovlašćenog ulaska u štićeni prostor i dojavu kontrolnom centru;


3) onemogućavanja unošenja u objekat oružja, eksplozivnih, radioaktivnih, bioloških i drugih opasnih predmeta i materija;


4) zaštite pojedinačnih vrednosti pomoću sistema elektrohemijske i drugih načina zaštite (koferi, kontejneri, kase, trezori i dr.);


5) vršenja radnji usmerenih na sprečavanje krivičnih dela i drugih identifikovanih rizika; 6) praćenja kretanja oko i u štićenom prostoru i pojedinačno štićenim prostorijama;


7) kontrole sprovođenja propisanih mera zaštite i unutrašnjeg reda u objektu i delovima pod posebnim režimom;


8) integrisane zaštite sa ili bez lokalnog nadzora i sistemom veze sa službenicima obezbeđenja na štićenom


objektu;9) preduzimanja procedura po redosledu prioriteta za slučajeve nastupanja rizika.


Plan obezbeđenja, odnosno plan postupanja sa rizicima, sadrži i plan sistema tehničke zaštite, kada se korisniku pružaju usluge tehničke zaštite.


Obaveštenje o zaključenju, aneksu ili raskidu ugovora za fizičku zaštitu lica koja se vrši sa oružjem i za pružanje usluga video nadzora sa arhiviranjem snimka, dostavlja se mesno nadležnoj policijskoj upravi, u roku od osam dana od dana nastale promene.


Obaveštenje mora da sadrži:


1) naziv i sedište pravnog lica ili preduzetnika za privatno obezbeđenje, ime prezime, JMBG i prebivalište odgovornog lica u pravnom licu, kod preduzetnika za privatno obezbeđenje i korisnika usluga;


2) jasno određen predmet ugovora;


3) način vršenja ugovorenih poslova privatnog obezbeđenja (vrsta, kategorija, ugovorena ovlašćenja službenika obezbeđenja, vreme pokrivenosti zaštite i dr.);


4) broj službenika obezbeđenja po ugovoru i lokacije radnog rasporeda;


5) vrstu i količinu angažovanog oružja i sredstava zaštite;


6) datum početka/prekida ugovorenog vršenja usluga.


Mesno nadležna policijska uprava je ona uprava koja je obrazovana za područje na čijoj teritoriji je prebivalište odnosno sedište lica koje je korisnik usluga.


1. Poslovi fizičke zaštite 

Član 21


Fizička zaštita lica i imovine obavlja se prvenstveno ličnim prisustvom i neposrednom aktivnošću službenika obezbeđenja u određenom prostoru i vremenu.


Poslovi iz stava 1. ovog člana mogu se vršiti samo unutar štićenog objekta ili do granice štićenog prostora.


Član 22


Poslovi fizičke zaštite lica (lično obezbeđenje) mogu se vršiti na javnom mestu i u neposrednoj blizini lica koje se obezbeđuje, u skladu sa planom obezbeđenja.


Kada se poslovi fizičke zaštite lica obavljaju bez nošenja uniforme službenika obezbeđenja, u građanskom odelu, sa oružjem, oružje se mora nositi u skladu sa propisima kojim se uređuje nošenje oružje i municije.


2. Poslovi obezbeđenja sa oružjem


Član 23


Pod uslovima predviđenim ovim zakonom poslovi fizičke zaštite objekata mogu se vršiti sa oružjem radi zaštite: 1) obavezno obezbeđenih objekata;


2) banaka i drugih finansijskih organizacija koje posluju sa novcem i dragocenostima – posebno pošta, štedionica i menjačnica;


3) objekata u kojima se skladišti oružje, eksplozivni, radioaktivni, zapaljivi i otrovni materijal; 4) objekata u kojima se čuva i skladišti roba.


Član 24


Za vršenje poslova fizičke zaštite, pravna lica i preduzetnici za privatno obezbeđenje mogu posedovati


poluautomatsko oružje, pištolj kalibra 7,65 mm i 9 mm, kod kojeg se jednim povlačenjem obarača može ispaliti samo jedan metak.


Pravno lice i preduzetnik za privatno obezbeđenje ne može posedovati vatreno oružje u broju većem od jedne polovine broja zaposlenih službenika obezbeđenja sa legitimacijom koji imaju Licencu za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja – sa oružjem i koji su raspoređeni na radna mesta na kojima se poslovi privatnog obezbeđenja obavljaju sa oružjem.


Pravno lice i preduzetnik za privatno obezbeđenje mogu na radna mesta na kojima se obavljaju poslovi sa oružjem, bez odobrenja Ministarstva koje se izdaje u skladu sa propisima o oružju i municiji, da rasporede službenika obezbeđenja koji poseduje Licencu za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja – sa oružjem.


Izuzetno od stava 1. ovog člana, pravni subjekti koji su korisnici objekata iz člana 4. ovog zakona mogu držati dugo oružje, koje se za vršenje poslova privatnog obezbeđenja može koristiti samo u uslovima ratnog i vanrednog stanja.


Nabavka oružja vrši se na osnovu odobrenja Ministarstva, u skladu sa zakonom.


Član 25


Službenici obezbeđenja koji vrše poslove fizičke zaštite lica, imovine i poslovanja oružje i municiju mogu da nose samo u štićenom objektu ili prostoru, za vreme dok neposredno vrše te poslove.


Izuzetno od stava 1. ovog člana, službenici obezbeđenja mogu nositi oružje van štićenog objekta ili prostora koji obezbeđuju:


1) kad vrše i obezbeđuju transport i prenos novca i vrednosnih pošiljki, samo za vreme i na pravcu kretanja transporta;


2) kad vrše prenos novca pešice, samo na pravcu kretanja;3) kad vrše fizičku zaštitu lica iz člana 22. stav 1. ovog zakona;4) tokom intervencije u timu za intervenciju, za vreme interventnog obavljanja poslova u skladu sa ovim


zakonom.


Član 26


Odgovorno lice u pravnom licu i kod preduzetnika za poslove privatnog obezbeđenja izdaje službenicima obezbeđenja nalog za nošenje oružja.


Službenik obezbeđenja koji nosi oružje mora kod sebe imati nalog za nošenje službenog oružja i, na zahtev ovlašćenog lica Ministarstva, dati na uvid oružje i nalog.


Službenik obezbeđenja za vreme vršenja posla ne sme da nosi lično oružje.


Član 27


Službenik obezbeđenja van štićenog objekta dužan je da postupi po naređenju policijskog službenika, osim u slučajevima kada bi tim postupanjem izvršio krivično delo.


Član 28


Pravno lice i preduzetnik koji vrše poslove privatnog obezbeđenja sa oružjem dužni su da najmanje jedanput godišnje izvrše vežbovno gađanje za službenike obezbeđenja koji rade na poslovima obezbeđenja sa oružjem.


3. Poslovi tehničke zaštite 

Član 29


Poslovi tehničke zaštite vrše se upotrebom tehničkih sredstava i uređaja za sprečavanje protivpravnih radnji prema licima, imovini ili poslovanju, a naročito za zaštitu od:


1) nedozvoljenog pristupa u prostore i objekte koji se obezbeđuju;2) iznošenja, odnosno otuđenja i neovlašćenog korišćenja štićenih predmeta;3) unošenja oružja, eksplozivnih, radioaktivnih i drugih opasnih predmeta i materija; 4) provale, diverzije i nasilnog napada na objekat ili oduzimanje predmeta;5) neovlašćenog pristupa podacima i dokumentaciji;6) zaštitu vozila za transport novca i drugih prevoznih sredstava;7) drugih identifikovanih rizika.


Član 30


Upotrebom tehničkih sredstava i uređaja za obezbeđenje lica, imovine i poslovanja smatraju se usluge koje se pružaju primenom pojedinačnih ili funkcionalno povezanih perimetarskih mera, uređaja i sistema za: protivprovalnu i protivprepadnu zaštitu, zaštitu od požara, video-obezbeđenje, kontrolu pristupa, socijalne alarme, satelitsko praćenje vozila (GPS), elektrohemijsku zaštitu vrednosti, mehaničku zaštitu i zaštitu podataka, osim:


1) proizvodnje, marketinga, prodaje, isporuke, ugradnje protivprovalnih vrata, sigurnosnih brava, ograda i interfona bez mogućnosti vizuelnog snimanja i arhiviranja snimaka na objektima namenjenim za stanovanje, parkiralištima i garažama u sklopu ovih objekata, bez usluge održavanja, nadgledanja i povezivanja u sistem tehničke zaštite;


2) proizvodnje, marketinga, prodaje i ugradnje mehaničke zaštite, alarmnih uređaja, kao i fabrički ugrađenih GPS i drugih tehničkih uređaja u vozilima bez usluge održavanja, nadgledanja i povezivanja na sistem tehničke zaštite;


3) proizvodnje, marketinga, prodaje, isporuke protivprovalnih i protivprepadnih alarma kao i drugih uređaja i sredstava tehničke zaštite;


4) opravke, održavanja i servisiranja uređaja i sredstava tehničke zaštite u servisima ovlašćenim od proizvođača uređaja i sredstava.


Tehnička sredstva i uređaji mogu biti povezani u sistem tehničke zaštite.


Član 31


Tehnička zaštita sprovodi se na području štićenog objekta ili prostora, prilikom obezbeđenja štićenih lica, imovine i poslovanja, ili prilikom obezbeđenja transporta novca i vrednosnih pošiljki.


Tehnička sredstva koja se koriste u obavljanju poslova privatnog obezbeđenja nije dozvoljeno koristiti na način kojim se narušava privatnost drugih.


Član 32


Kada se poslovi zaštite objekta ili prostora koji se koriste za javnu upotrebu vrše uz upotrebu uređaja za snimanje slike, pravno lice i preduzetnik za privatno obezbeđenje dužni su da na vidljivom mestu istaknu obaveštenje da je objekat ili prostor zaštićen video obezbeđenjem, a korisnik usluga je obavezan da to prihvati i arhivirane snimke čuva najmanje 30 dana i da ih, na zahtev, stavi na uvid ovlašćenom policijskom službeniku.


Podaci iz stava 1. ovog člana mogu se koristiti samo u svrhu za koju su prikupljeni.


Zabranjeno je ustupanje trećim licima i javno objavljivanje podataka iz stava 1. ovog člana, osim u slučajevima predviđenim zakonom.


Član 33


Minimalne tehničke uslove kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama (pošte, štedionice, menjačnice, trezori i dr) u kojima se, u skladu sa ovim zakonom, obavljaju poslovi privatnog obezbeđenja utvrđuje Vlada.


Bliži način vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava utvrđuje ministar.


4. Poslovi planiranja, projektovanja, tehničkog nadzora, montaže i održavanja sistema tehničke zaštite


Član 34


Planiranje sistema tehničke zaštite vrši se na osnovu procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja koju je izradilo pravno ili fizičko lice sa odgovarajućom licencom u skladu sa ovim zakonom.


Član 35


Upotrebljena tehnička sredstva moraju, u pogledu kvaliteta, sigurnosti i garancija, ispunjavati zakonske norme i tehničke standarde koji važe u Republici Srbiji.


Pravno lice i preduzetnik za privatno obezbeđenje odgovorno je za ispravnost i funkcionalnost sredstava iz stava 1. ovog člana, a korisnik usluga mora da osigura njihovo održavanje i servisiranje u skladu sa ovim zakonom i ugovorom.


5. Poslovi obezbeđenja transporta novca, vrednosnih i drugih pošiljki 

Član 36


Pravna lica i preduzetnici za privatno obezbeđenje vrše poslove pratnje i obezbeđenja transporta i prenosa novca, vrednosnih i drugih pošiljaka ako imaju najmanje jedno specijalno vozilo za transport koje mora:


1) (

brisana

)2) da bude označeno u skladu sa propisima;


3) da ima stalnu dvosmernu vezu sa kontrolnim centrom i delom posade koja napušta transportno vozilo pri preuzimanju/predaji vrednosti (GSM mreža i/ili radio veza sa sopstvenom frekvencijom i repetitorima);


4) da ima ugrađen GPS uređaj za satelitsko praćenje i daljinski monitoring iz sopstvenog kontrolnog centra;


5) da poseduje ugrađen panik taster sa automatskim slanjem dojavnog signala u kontrolni centar;


6) da ima ugrađen sistem elektrohemijske zaštite novca u transportu ili ima blindirano vozilo ili ima specijalno ojačane: karoseriju, stakla i mehanički sigurnosti sef za novac montiran u vozilu;


7) da ima ugrađen mobilni sistem video obezbeđenja vozila.


Član 37


Posadu specijalnog vozila za transport čine vozač i najmanje jedan pratilac.


Svi članovi posade specijalnog vozila za transport moraju biti službenici obezbeđenja iz istog pravnog lica.


Pri obavljanju poslova, svi članovi posade specijalnog vozila za transport i pratioci moraju biti naoružani propisanom vrstom vatrenog oružja i moraju biti opremljeni u skladu sa ovim zakonom.


Član 38


Pravna lica i preduzetnici za privatno obezbeđenje mogu vršiti poslove obezbeđenja prenošenja novca i vrednosnih pošiljki pešice, pri čemu moraju koristiti sisteme za elektrohemijsku zaštitu vrednosti.


Izuzetno, ako se prenos novca ili vrednosne pošiljke vrši blindiranim, odnosno specijalnim vozilom bez sistema elektrohemijske zaštite u pratnji službenika obezbeđenja od vozila do tačke preuzimanja/deponovanja novca mora se nalaziti najmanje još jedan naoružani službenik obezbeđenja.


Ukupna težina kofera iz stava 1. ovog člana i predmeta koji se u njemu prenose ne sme biti veća od 18 kg, osim ako je kofer prilagođen za ručnu vuču.


Član 39


Prenos novca ili vrednosne pošiljke iz člana 38. stav 1. ovog zakona obavlja najmanje jedan službenik obezbeđenja u stalnoj komunikacijskoj vezi sa kontrolnim centrom (GSM mreža i/ili radio veza sa sopstvenom frekvencijom i repetitorima).


6. Poslovi redarske službe 

Član 40


Pravna lica i preduzetnici za privatno obezbeđenje, u skladu sa ovim zakonom, mogu vršiti poslove održavanja reda:


1) na javnom skupu u smislu propisa kojima se uređuje okupljanje građana; 2) na sportskim priredbama;


3) na mestima i objektima gde se okupljaju građani povodom održavanja zabavnih, muzičkih, kulturnih i drugih programa.


Izuzetno od stava 1. ovog člana održavanje reda mogu da vrše samo redari na školskim manifestacijama i određenim sportskim priredbama, kao i na drugim javnim okupljanjima kada se na ovaj način može obezbediti održavanje mirnog okupljanja, u skladu sa zakonom.


Službenici obezbeđenja i redari redarsku službu vrše bez oružja.


Na svaka tri zaposlena službenika obezbeđenja u redarskoj službi, pravno lice i preduzetnik za privatno obezbeđenje može povremeno i privremeno angažovati dodatnih 10 službenika obezbeđenja sa licencom ili redara.


Član 41


Kada pravno lice i preduzetnik za privatno obezbeđenje pruža uslugu održavanja reda iz člana 40. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona, odnosno kada organizator javnog okupljanja organizuje redarsku službu, ako angažuje više od deset službenika obezbeđenja ili redara, dužan je da sačini plan obezbeđenja.


Plan iz stava 1. ovog člana organizator skupa, zajedno sa prijavom o održavanju javnog skupa, odnosno obaveštenjem, dostavlja mesno nadležnoj policijskoj stanici na teritoriji na kojoj se održava javni skup.


Plan iz stava 1. ovog člana mora da sadrži broj, ime i prezime i raspored angažovanih službenika obezbeđenja ili redara, vreme trajanja angažovanja, njihove zadatke, način međusobne komunikacije, ime i prezime lica koje će rukovoditi redarskom službom za vreme održavanja javnog skupa i druge potrebne podatke.


Član 42


Službenici obezbeđenja tokom vršenja redarske službe moraju biti u uniformi i opremljeni jednoobraznim jaknama ili prslucima sa svetloodbojnim trakama i natpisom “Obezbeđenje”, a dodatno i “Security”.


Redari tokom vršenja redarske službe dužni su da nose prsluke sa svetloodbojnim trakama i natpisom “Redar”, a dodatno i “Steward”.


Tokom vršenja redarske službe, službeniku obezbeđenja i redaru nije dozvoljeno da regulišu saobraćaj van granice štićenog prostora.


Član 43


Redari koji vrše poslove tokom održavanja sportskih priredbi postupaju u skladu sa ovim zakonom i propisima kojim se uređuje sprečavanje nasilja na sportskim priredbama.


7. Kontrolni centar 

Član 44


Pravno lice i preduzetnik koji imaju Licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine, odnosno Licencu za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki moraju imati Kontrolni centar.


Kontrolni centar je mesto opremljeno tehničkim uređajima za prijem i obradu alarmnih signala i drugih informacija sa udaljenih stacionarnih i mobilnih objekata ili lica koja su zaštićena sredstvima tehničke zaštite.


Perifernim uređajima, sredstvima i sistemima tehničke zaštite sa ili bez tehničkih centara ili kontrolnih soba na štićenom objektu ili komunikacionim mrežama može se daljinski upravljati i vršiti nadgledanje iz Kontrolnog centra.


Kontrolni centar mora imati:


1) organizovano dežurstvo tokom 24 časa od najmanje jednog operatera Kontrolnog centra;


2) patrolni tim za intervenciju tokom 24 časa od najmanje dva službenika privatnog obezbeđenja;


3) pisane procedure za obavljanje poslova za svaki štićeni objekat.


Operater u Kontrolnom centru može biti samo ono lice koje ima licencu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja koja se izdaje fizičkom licu.


Kontrolni centar vodi evidenciju o datumu i vremenu prijema alarmnog signala, adresi štićenog objekta sa kojeg je primljen signal, preduzetim merama po prijemu alarmnog signala i intervencijama patrolnog tima.


Patrolni tim je dužan da interveniše u skladu sa pisanim procedurama i da utvrdi razloge aktiviranja alarma.


Patrolni tim u vreme rada ne može da se od kontrolnog centra do štićenog objekta i nazad, kreće ulicama i putnim pravcima koji nisu utvrđeni pisanim procedurama, osim u slučajevima više sile (elementarne nepogode, saobraćajne nezgode i dr.).


Operater u Kontrolnom centru ili vođa tima dužan je da odmah, bez odlaganja, obavesti policiju o vršenju krivičnih dela ili prekršaja sa elementima nasilja u štićenom objektu, štićenom prostoru ili prostoru koji je vidljiv iz štićenog prostora ili objekta ili na pravcu kretanja, kao i druge javne službe (vatrogasce, hitnu medicinsku pomoć i dr.) kad postoji potreba za njihovim angažovanjem.


Zaštita podataka prikupljenih tehničkim uređajima za automatski prijem, kao i obradu alarmnih signala i drugih informacija sa udaljenih objekata ili vozila koji su zaštićeni sredstvima tehničke zaštite vrši se u skladu sa odredbama člana 32. ovog zakona.


8. Samozaštitna delatnost 

Član 45


Pravna lica i preduzetnici, radi organizovanja samozaštitne delatnosti, odnosno radi zaštite svoje imovine, poslovanja, objekata, prostora i lica u njima i organizovanja svoje unutrašnje (redarske) službe obezbeđenja za održavanje reda mogu dobiti licencu za samozaštitnu delatnost, ako ispunjavaju uslove iz člana 10. stav 1. tač. 2)-6) ovog zakona i ako imaju najmanje dva službenika obezbeđenja sa licencom za vršenje poslova službenika obezbeđenja sa ili bez oružja.


Na postupak i način izdavanja licence, iz stava 1. ovog člana, kao i na način vršenja poslova privatnog obezbeđenja, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno, shodno se primenjuju odredbe ovog zakona kojima se odgovarajuća pitanja uređuju za pravna i fizička lica koja poslove privatnog obezbeđenja obavljaju za korisnike usluga.


Pravno lice i preduzetnik iz stava 1. ovog zakona mogu za svoje potrebe obavljati poslove procene rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja i poslove tehničke zaštite, ako imaju zaposlene službenike obezbeđenja koji poseduju odgovarajuću licencu za obavljanje ovih poslova.


Poslovi transporta novca, vrednosnih i drugih pošiljki u samozaštitnoj delatnosti mogu se obavljati ako pravno lice i preduzetnik ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana i čl. 36-39. ovog zakona, odnosno ima licencu za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki u obavljanju samozaštitne


delatnosti.Unutrašnje službe obezbeđenja ne mogu pružati usluge obezbeđenja drugima.


VI OVLAŠĆENJA SLUŽBENIKA OBEZBEĐENJA


Član 46


Za vreme vršenja poslova fizičke zaštite, službenik obezbeđenja je ovlašćen da:1) izda upozorenje ili naređenje licu ili zabrani licu ulazak i boravak u štićenom objektu; 2) proveri identitet lica;3) zaustavi i pregleda lice, predmete ili prevozno sredstvo;4) privremeno oduzme predmete;5) privremeno zadrži lice;6) upotrebi sledeća sredstva prinude, pod uslovima utvrđenim ovim zakonom, i to:


(1) sredstva za vezivanje; (2) fizičku snagu;(3) gasni sprej;(4) posebno dresirane pse; (5) vatreno oružje.


Ovlašćenja iz stava 1. ovog člana službenik obezbeđenja može primeniti i upotrebiti samo u štićenom objektu ili prostoru, ili van štićenog objekta i prostora kada vrši obezbeđenje transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki, prilikom patroliranja i kada obezbeđuje lice u skladu sa članom 22. ovog zakona.


U ugovoru o obezbeđenju, koje pravno lice i preduzetnik iz oblasti privatnog obezbeđenja zaključuje sa


korisnikom usluga, navode se ugovorena ovlašćenja iz stava 1. ovog člana.


Primena mera mora biti srazmerna zakonitom cilju njihove upotrebe i izvršena na način kojim se ne vređa dostojanstvo, ugled, čast ili drugo zagarantovano ljudsko pravo. Prilikom primene mera niko ne sme biti podvrgnut mučenju, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju.


Službenik obezbeđenja sme postupati samo na način koji je utvrđen ovim zakonom i propisima, tako da izvršenje zadataka postiže sa najmanjim štetnim posledicama. Ako je u odnosu na okolnosti dozvoljeno primeniti više mera, dužan je primeniti najpre onu koja licu najmanje šteti. Sa primenom mera mora prestati


onda kada prestanu razlozi zbog kojih su bile primenjene ili onda kada utvrdi da zadatak na taj način neće moći da izvrši.


Sredstva prinude ne mogu se upotrebljavati prema licima mlađim od 14 godina, očigledno bolesnim i iznemoglim licima, teškim invalidima i trudnicama čija je trudnoća vidljiva ili koje upozore da su trudne, osim ako neko od tih lica vatrenim oružjem, oruđem ili drugim opasnim predmetom ugrožava život lica.


Redari ne mogu da upotrebljavaju gasni sprej, sredstva za vezivanje, posebno dresirane pse i vatreno oružje, dok sva ostala ovlašćenja primenjuju u skladu sa ovim zakonom.


1. Izdavanje upozorenja ili naređenja ili zabrana ulaska i boravka lica u štićenom objektu


Član 47


Službenik obezbeđenja upozorenje i naređenje izdaje licu koje:


1) svojim ponašanjem ili propuštanjem dužne radnje može ugroziti svoju bezbednost, bezbednost drugih lica ili izazvati oštećenje i uništenje imovine;


2) pokuša neovlašćeno da pristupi u štićeni objekat ili prostor;3) se zatekne da neovlašćeno boravi u štićenom objektu ili prostoru; 4) ugrožava štićeno lice;


5) odbije primenu ovlašćenja: provera identiteta, zaustavljanje i pregled lica, predmeta i saobraćajnih sredstava, privremeno oduzimanje predmeta, privremeno zadržavanje lica, kada su ova ovlašćenja propisana procedurama zaštite objekata, prostora ili lica;


6) postupa suprotno uputstvima koja sadrže istaknuti znakovi i pisana upozorenja i zabrane na štićenom objektu ili prostoru.


Upozorenje i naređenje izdaje se glasom, pokretima ruku i tela, svetlosnim ili zvučnim signalom, isticanjem znakova i pisanih upozorenja i zabrana.


Upozorenja i naredbe moraju biti izdate na jasan i nedvosmislen način.


Službenik obezbeđenja neće dozvoliti ulaz i boravak u štićenom objektu ili štićenom prostoru licu koje, nakon upozorenja ili naređenja odbije:


1) proveru identiteta;2) pregled lica, predmeta i saobraćajnih sredstava;3) da preda predmete koji se, saglasno zakonu, privremeno oduzimaju.


2. Provera identiteta lica 

Član 48


Službenik obezbeđenja proverava identitet lica:


1) koje ulazi ili izlazi iz štićenog objekta ili se u njemu zatekne;


2) koje ugrožava štićeni objekat, prostor ili lice;


3) prema kome upotrebljava sredstva prinude ili koja privremeno zadržava.


Provera identiteta vrši se uvidom u ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument sa fotografijom izdat od nadležnih državnih organa.


Provera identiteta maloletnog ili drugog lica može biti izvršena na osnovu izjave lica čiji je identitet proveren.


3. Zaustavljanje i pregled lica, predmeta i saobraćajnih sredstava i privremeno oduzimanje predmeta


Član 49


Službenik obezbeđenja u skladu sa pisanim procedurama zaštite objekta, može zaustaviti i izvršiti pregled lica, predmeta i saobraćajnih sredstava, koja:


1) ulaze ili izlaze iz štićenog objekta;2) neovlašćeno borave u štićenom objektu;3) ugrožavaju štićeni objekat;4) je potrebno privremeno zadržati.Pregledom lica smatra se uvid u sadržaj odeće, obuće i stvari koje lice nosi sa sobom.


Pregled lica mora vršiti službenik obezbeđenja istog pola, izuzev kada je neophodan hitan pregled lica radi oduzimanja oružja ili predmeta podobnih za napad ili samopovređivanje.


Prilikom pregleda službenici obezbeđenja mogu da koriste tehnička sredstva namenjena za pregled ili službenog psa.


Službenik obezbeđenja privremeno će oduzeti predmete:


1) čije je unošenje i korišćenje u zaštićenom objektu zabranjeno, u skladu sa pisanim procedurama zaštite objekta;


2) ako okolnosti slučaja ukazuju da je određeni predmet namenjen za izvršenje krivičnog dela ili prekršaja, potiče ili je nastao kao posledica izvršenja krivičnog dela ili prekršaja;


3) čije je oduzimanje neophodno za zaštitu opšte bezbednosti;


4) koje privremeno zadržano lice ima kod sebe i mogu da se upotrebe za samopovređivanje, napad ili bekstvo.


O privremenom oduzimanju predmeta izdaje se potvrda.


Službenik obezbeđenja odgovoran je za čuvanje privremeno oduzetih predmeta.


Privremeno oduzeti predmeti iz stava 5. tačka 1) ovog člana vraćaju se licu od koga su privremeno oduzeti kada lice napušta štićeni objekat.


Privremeno oduzeti predmeti iz stava 5. tač. 2)-4) ovog člana, se uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta, predaju policijskim službenicima nadležne policijske stanice.


4. Privremeno zadržavanje lica


Član 50


Službenik obezbeđenja privremeno će zadržati lice:1) zatečeno u vršenju krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;


2) zatečeno u vršenju prekršaja sa elementima nasilja;


3) koje kod sebe ima predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom i prekršajnom postupku, odnosno za napad ili samopovređivanje.


O privremenom zadržavanju lica službenik obezbeđenja će odmah obavestiti policiju i lice zadržati do dolaska policije.


5. Upotreba sredstava za vezivanje


Član 51


Sredstva za vezivanje mogu se upotrebiti prema licu koje se privremeno zadržava po odredbama ovog zakona, radi:


1) sprečavanja otpora lica ili odbijanja napada;


2) sprečavanja bekstva zadržanog lica;


3) onemogućavanja samopovređivanja ili povređivanja drugog lica.


Pod upotrebom sredstava za vezivanje smatra se vezivanje, po pravilu ruku, ispred ili iza leđa, službenim lisicama, plastičnim zategama ili drugim sredstvima koja su za to namenjena.


6. Upotreba fizičke snage 

Član 52


Pod upotrebom fizičke snage smatra se upotreba različitih zahvata borilačkih veština ili njima sličnih postupaka na telu drugog lica kojima se prisiljava na poslušnost kada su za to ispunjeni zakonski uslovi.


Fizičku snagu službenik obezbeđenja može upotrebiti samo ako primenom ovlašćenja utvrđenih ovim zakonom ili na drugi način ne može:


1) odbiti istovremeni neskrivljeni protivpravni napad kojim se ugrožava njegov život i telo ili život i telo lica koje obezbeđuje;


2) odbiti istovremeni neskrivljeni protivpravni napad usmeren na uništenje, oštećenje ili otuđenje imovine koju obezbeđuje;


3) savladati aktivan ili pasivan otpor lica kome je zabranjen ulazak ili boravak u štićenom objektu ili koje se privremeno zadržava;


4) sprečiti samopovređivanje lica.


Napadom, u smislu ovog zakona, smatra se svaka radnja preduzeta da se napadnuti povredi ili liši života, da se nasilno uđe u objekat ili prostor u koji je ulaz zabranjen ili da se službenik obezbeđenja omete ili spreči u obavljanju poslova obezbeđenja.


Otporom, u smislu ovog zakona, smatra se svako suprostavljanje lica merama i radnjama koje se može vršiti oglušavanjem ili zauzimanjem klečećeg, sedećeg, ležećeg ili sličnog položaja − pasivni otpor, ili zaklanjanjem ili držanjem za lice ili predmete, otimanjem, stavljanjem u izgled da će se lice napasti, ili preduzimanjem slične radnje − aktivni otpor.


Sa upotrebom fizičke snage, koja mora biti srazmerna napadu koji se odbija, prestaje se čim prestane napad ili otpor lica prema kome je upotrebljena.


6a Upotreba gasnog spreja 

Član 53


Upotrebom gasnog spreja, u smislu ovog zakona, smatra se upotreba naprava koje sadrže i prilikom upotrebe raspršuju nadražujuća hemijska jedinjenja (CS, CN, OC) u koncentracijama dozvoljenim po prihvaćenim


međunarodnim standardima.


Gasni sprej može se upotrebiti radi odbijanja napada ili savlađivanja aktivnog otpora lica, kada je upotreba fizičke snage bila neuspešna.


Sa upotrebom gasnog spreja prestaje se čim prestane napad ili aktivan otpor lica.Nakon upotrebe gasnog spreja licu se mora obezbediti pružanje adekvatne medicinske pomoći. Gasni sprej upotrebljava se na način propisan od strane proizvođača ovih sredstava.


7. Upotreba posebno dresiranih pasa 

Član 54


Službenici obezbeđenja mogu upotrebiti posebno dresirane pse za vršenje obezbeđenja objekata, sprečavanje otpora ili odbijanje napada na službenika obezbeđenja i druga lica unutar objekta i štićenog prostora, u slučaju kada je, u skladu sa ovim zakonom, dozvoljena upotreba vatrenog oružja.


Službeni psi mogu se koristiti jedino ako su dresirani za vršenje određenih radnji i ako ih vode obučeni službenici obezbeđenja – vodiči pasa, u skladu sa važećim propisima u kinologiji.


Pri upotrebi posebno dresiranih pasa, službenik obezbeđenja dužan je da pazi da pas nepotrebno ne povredi lice protiv koga se upotrebljava.


Službenik obezbeđenja ne može koristiti posebno dresirane pse na način koji izaziva uznemirenost građana.


8. Upotreba vatrenog oružja 

Član 55


Pri obavljanju poslova fizičke zaštite sa oružjem, službeniku obezbeđenja dozvoljeno je da upotrebi vatreno oružje samo u slučaju nužne odbrane i krajnje nužde.


Pre upotrebe vatrenog oružja službenik obezbeđenja mora se identifikovati i izdati jasno upozorenje da namerava da upotrebi vatreno oružje rečima (“stoj, obezbeđenje, pucaću”), osim u slučajevima kada bi takvim postupanjem doveo u životnu opasnost sebe ili lice koje štiti.


9. Obaveze nakon upotrebe sredstava prinude 

Član 56


Licu koje je povređeno upotrebom sredstava prinude, službenik obezbeđenja dužan je da pruži prvu pomoć i odmah obavesti lekarsku službu.


O upotrebi sredstava prinude, službenik obezbeđenja odmah obaveštava nadležnu policijsku upravu.


Izveštaj o upotrebi sredstava prinude iz stava 2. ovog člana službenik obezbeđenja u roku od 12 časova dostavlja odgovornom licu u pravnom licu i kod preduzetnika za privatno obezbeđenje.


Odgovorno lice u pravnom licu i kod preduzetnika za privatno obezbeđenje izveštaj sa mišljenjem dostavlja policijskoj upravi u roku 48 časova.


Član 57


Bliži način primene ovlašćenja utvrđenih ovim zakonom propisuje ministar.

VII OZNAČAVANJE I PREDSTAVLJANJE


1. Uniforma i oznake službenika obezbeđenja


Član 58


Boju i sastavne delove uniforme koju nose službenici obezbeđenja propisuje ministar. Izgled uniforme propisuje se u skladu sa uslovima i poslovima koji se vrše.


Pravno lice i preduzetnik za privatno obezbeđenje, na osnovu propisa iz stava 1. ovog člana, svojim aktom, bliže utvrđuje izgled uniforme koju nose službenici obezbeđenja.


Član 59


Pravno lice i preduzetnik za privatno obezbeđenje dužni su da utvrde izgled i sadržinu znaka (logo) koji će koristiti kao sopstveno obeležje na uniformi, vozilima i objektima.


Član 60


Službenici obezbeđenja, koji neposredno vrše poslove privatnog obezbeđenja, dužni su da nose uniformu. Uniforma se može nositi samo za vreme vršenja posla.


U obavljanju poslova obezbeđenja lica, službenik obezbeđenja poslove može vršiti u građanskom odelu, na osnovu pisanog naloga pravnog lica i preduzetnika za privatno obezbeđenje.


Član 61


Uniforma i znak (logo) privatnog obezbeđenja, po izgledu i boji, moraju se jasno razlikovati od uniformi i oznaka na vozilima službenika policije, vojske, carine ili uniforme i oznake bilo kog drugog državnog organa.


2. Legitimacija


Član 62


Legitimaciju službenika privatnog obezbeđenja izdaje Ministarstvo.


Za izdavanje legitimacije iz stava 1. ovog člana naplaćuje se taksa u smislu propisa kojima je uređen budžetski sistem Republike Srbije.


Visinu takse iz stava 2. ovog člana propisuje ministar.


Sredstva od takse iz stava 2. ovog člana prihodi su budžeta Republike Srbije i uplaćuju se na račun propisan za uplatu javnih prihoda.


Član 63


Zahtev za izdavanje legitimacije službeniku obezbeđenja podnosi pravno lice i preduzetnik za privatno obezbeđenje kod koga je službenik obezbeđenja zaposlen ili angažovan po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, odnosno dopunskom radu, nadležnoj policijskoj upravi po mestu rada ili prebivališta službenika obezbeđenja, u roku od osam dana od dana zasnivanja radnog odnosa ili zaključenja ugovora.


Zahtev za izdavanje legitimacije sadrži: ime, prezime i JMBG službenika obezbeđenja i podatke o vrsti ugovora na osnovu kog je službenik obezbeđenja angažovan.


Službenik obezbeđenja može imati samo jednu legitimaciju.


Službenik obezbeđenja ne može da vrši poslove privatnog obezbeđenja niti da primenjuje ovlašćenja propisana ovim zakonom ako kod sebe nema legitimaciju, osim ako je angažovan kao redar na javnom okupljanju.


Službenik obezbeđenja za vreme obavljanja poslova privatnog obezbeđenja legitimaciju, po pravilu, nosi istaknutu na prednjoj spoljnoj strani uniforme ili odeće, izuzev u slučaju kada vrši fizičko obezbeđenje lica. Oznaka pripadnosti pravnom licu i preduzetniku za privatno obezbeđenje, znak (logo) i natpis “Obezbeđenje”, a dodatno i natpis “Security”, moraju biti istaknuti na vidnom delu uniforme ili opreme službenika obezbeđenja.


Službenik privatnog obezbeđenja dužan je dati legitimaciju na uvid ovlašćenom policijskom službeniku ili


građaninu prema kome primenjuje ovlašćenja iz ovog zakona na njihov zahtev.Legitimacija sadrži ime i prezime, fotografiju i ovlašćenja službenika privatnog obezbeđenja kome je izdata.


Pravno lice i preduzetnik za privatno obezbeđenje dužno je da vrati legitimaciju službenika obezbeđenja Ministarstvu u roku od osam dana od:


1) dana prestanka radnog odnosa, angažovanja ili raspoređivanja na drugo radno mesto službenika obezbeđenja bez primene ovlašćenja;


2) dana obaveštavanja o oduzimanju licence ili isteka roka važenja licence;


3) dana prestanka rada ili brisanja iz registra privrednih subjekata.


Službenik obezbeđenja kome je prestao radni odnos, angažovanje ili je raspoređen na radno mesto bez primene ovlašćenja dužan je da po zahtevu pravnom licu ili preduzetniku vrati legitimaciju, osim u slučaju kada je izgubljenu legitimaciju oglasio nevažećom.


Vraćena legitimacija poništava se.


Član 64


Bližu sadržinu, izgled i način upotrebe legitimacije službenika privatnog obezbeđenja propisuje ministar.


3. Oznake i oprema na vozilima


Član 65


Vozila privatnog obezbeđenja ne mogu biti opremljena specijalnom zvučnom i svetlosnom signalizacijom.


Izuzetno, vozila privatnog obezbeđenja mogu imati i koristiti žuto rotaciono ili trepćuće svetlo, u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima.


VIII EVIDENCIJE


Član 66


(

Brisan

)


Član 67


Pravna lica i preduzetnici za privatno obezbeđenje vode sledeće evidencije:1) evidenciju privremeno i povremeno angažovanih službenika obezbeđenja, koja sadrži:


(1) redni broj,


(2) ime i prezime službenika obezbeđenja,


(3) broj legitimacije službenika obezbeđenja,


(4) datum i vreme angažovanja kod poslodavca,


(5) vrstu poslova koje vrši u redarskoj službi,


(6) mesto rada i radni raspored (naziv i sedište korisnika usluga, datum početka i završetka rada kod korisnika usluga),


(7) napomenu (događaji, zapažanja i sl. tokom realizacije ugovora);


2) evidenciju zaključenih ugovora sa korisnicima, koja sadrži;


(1) redni broj,(2) broj i datum zaključenja/prekida ugovora o obezbeđenju,


(3) naziv/ime i prezime i sedište korisnika usluga,(4) predmet ugovora o obezbeđenju (vrsta ugovorenih usluga),(5) ime i prezime nadzornika obezbeđenja za izvršenje ugovora,(6) broj angažovanih službenika obezbeđenja za izvršenje ugovora, (7) broj angažovanog oružja za izvršenje ugovora,(8) broj angažovanih transportnih vozila za izvršenje ugovora,


(9) napomenu (događaji, zapažanja i sl. tokom realizacije ugovora);3) evidenciju zbirke podataka za pravna i fizička lica koja se obezbeđuju, koja sadrži:


(1) vrstu podataka i naziv zbirke podataka,(2) vrstu radnje obrade (sistemi tehničke zaštite, fizička zaštita i dr.),(3) naziv, ime, sedište i adresu pravnog lica za privatno obezbeđenje,(4) datum započinjanja obrade, odnosno uspostavljanja zbirke podataka,(5) svrhu obrade (preventivna zaštita i dr.),(6) pravni osnov obrade, odnosno uspostavljanja zbirke podataka (ugovor i dr.), (7) kategoriju (pravno i/ili fizičko) lica na koje se podaci odnose,(8) vrstu i stepen tajnosti podataka,


(9) način prikupljanja i čuvanja podataka (sistemi tehničke zaštite, izveštaji službenika obezbeđenja fizičke zaštita lica i dr.),


(10) rok čuvanja i upotrebe podataka,(11) naziv, ime, sedište i adresa korisnika podataka,(12) ime, prezime, mesto i adresa boravišta lica koja se o obezbeđuju,


(13) oznaku unošenja, odnosno iznošenja podataka iz Republike Srbije sa nazivom države, odnosno međunarodne organizacije i stranog korisnika, pravni osnov i svrhu unošenja, odnosno iznošenja podataka,


(14) preduzete mere zaštite podataka,(15) zahteve korisnika povodom obrade podataka;


4) evidenciju štićenih objekata i prostora koji se obezbeđuju, koja sadrži:


5) evidenciju oružja, municije, opreme i sredstava za rad, koja sadrži:


(1) redni broj,(2) naziv korisnika, mesto i adresa objekata i prostora koji se obezbeđuju, (3) broj angažovanih službenika obezbeđenja,(4) datum početka/završetka obezbeđenja,(5) veličinu objekta,(6) napomenu (specifičnosti objekata od značaja za obezbeđenje);


(1) redni broj,(2) naziv pravnog lica od kojeg je nabavljeno/primljeno oružje i municija,


(3) datum prijema oružja i municije,(4) naziv i broj isprave na osnovu koje je oružje i municija nabavljeno/primljeno, (5) podatke o oružju (vrsta, marka, kalibar, fabrički broj, količina),(6) podatke o municiji (vrsta, kalibar, količina),


(7) napomenu (podaci o otuđenom, deponovanom u MUP, prodatom, izgubljenom, oštećenom oružju i municiji i sl.);


6) evidenciju izdatih naloga za nošenje oružja i građanskog odela, koja sadrži:


(1) redni broj,(2) datum i vreme izdavanja/vraćanja naloga,(3) ime i prezime službenika obezbeđenja kojima je izdato oružje i količina municije, (4) ime, prezime, mesto i adresa boravišta lica koja se o obezbeđuju oružjem,(5) naziv korisnika, mesto i adresa objekata i prostora koji se obezbeđuju oružjem, (6) broj angažovanih službenika obezbeđenja,(7) datum početka/završetka obezbeđenja,(8) podaci o ispravnosti oružja i municije,(9) napomenu (podaci o upotrebi oružja i municije u vreme trajanja naloga);


7) evidenciju održanih vežbovnih gađanja iz vatrenog oružja, koja sadrži:


(1) redni broj,(2) naziv ovlašćenog strelišta,(3) ime i prezime službenika obezbeđenja,(4) datum i vreme vežbovnog gađanja,(5) vrstu, marku i serijski broj oružja sa kojim se obavlja gađanje,(6) vrstu gađanja, kalibar i količina utrošene municije,(7) rezultat vežbovnog gađanja,(8) ime i prezime odgovorne osobe za izvođenje vežbovnog gađanja, (9) napomenu (zapažanja sa izvedenog vežbovnog gađanja);


8) evidenciju o primeni sredstava prinude:


(1) identifikacioni podaci službenika obezbeđenja koji podnosi izveštaj,


(2) datum, vreme i mesto događaja,


(3) ime i prezime, adresa i drugi lični podaci lica protiv kojeg je upotrebljeno sredstvo prinude,


(4) vrsta sredstva prinude,


(5) vrsta i stepen svake povrede nanesene bilo kojem licu (građanin ili službenik obezbeđenja) a koja je rezultat upotrebljene sile,


(6) datum, vreme i mesto pružanja medicinskog tretmana povređenima, (7) ime i prezime i brojevi ličnih karata svedoka događaja,(8) datum i vreme izveštaja područnoj policijskoj upravi;


9) evidenciju izveštaja o krivičnim delima koja se gone po službenoj dužnosti i prekršajima sa elementima


nasilja, dostavljenim nadležnoj policijskoj upravi, koja sadrži:


(1) redni broj,


(2) vrsta krivičnog dela/prekršaja (kvalifikacija),


(3) podaci o izvoru informacije iz predmeta izveštaja (alarmni sistem, fizičko lice, službenik obezbeđenja, drugi izvori),


(4) naziv PU kojoj je dostavljen izveštaj,


(5) datum, vreme i način podnošenja izveštaja PU (telefonom, pisano, lično),(6) ime, prezime i funkcija službenika obezbeđenja koje je dostavilo izveštaj,(7) podaci o merama preduzetim od strane službenika obezbeđenja po dostavljanju izveštaja, (8) podaci o merama preduzetim od strane PU po dostavljanju izveštaja,(9) napomena (status izveštaja: aktivan/pasivan);


10) evidenciju o izvršenoj stručnoj obuci i stručnom ispitu službenika obezbeđenja, koja sadrži:


(1) redni broj,(2) vrstu izvršene stručne obuke i stručnog ispita,(3) datum i broj izdatih potvrda o obučenosti i sertifikata o položenom stručnom ispitu,(4) naziv Centra za obuku koji je izdao potvrdu o obučenosti i tela koje je izdalo sertifikat o


položenom stručnom ispitu,


(5) datum i mesto izvođenja kondicione obuke po vrstama (vežbovna gađanja, borilačke veštine, studija slučaja) sa brojem službenika obezbeđenja prisutnih na obuci i podacima o izvođačima,


(6) napomenu.


Evidenciju iz stava 1. tačka 2) ovog člana pravna lica i preduzetnici iz člana 45. ovog zakona (samozaštita) vode za ugovore koje zaključuju sa pravnim licima iz oblasti privatnog obezbeđenja.


Evidencije iz stava 1. tač. 5), 6), i 7) ovog člana ne vode pravna lica i preduzetnici koji poslove privatnog obezbeđenja ne vrše sa oružjem.


Evidencije iz stava 1. ovog člana vode se ručno ili elektronski u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti i čuvaju se trajno.


Član 67a


Pravna lica, preduzetnici i školske ustanove koje imaju ovlašćenje za sprovođenje obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja vode sledeće evidencije:


1) Evidenciju o predavačima i kontrolorima stručne obuke koja sadrži:


(1) prijavu za predavača ili kontrolora stručne obuke,(2) fotokopije akata kojima se dokazuje ispunjenost uslova za sprovođenje stručne obuke, (3) naziv programske jedinice za predmete/teme za koju je predavač/kontrolor angažovan;


2) Evidenciju o polaznicima obuke koja sadrži:


3) Dnevnik stručne obuke koji sadrži:


(1) prijavu za pohađanje stručne obuke,


(2) ugovor o organizovanju i sprovođenju stručne obuke za polaznika obuke,


(3) plan stručne obuke po programu obuke i terminima nastavnih jedinica po datumu i vreme i evidenciju prisutnosti polaznika na stručnoj obuci,


(4) završni test polaznika obuke;


(1) spisak polaznika ciklusa obuke (ime, prezime i po potrebi srednje ime),


(2) datum i vreme obrade nastavnih jedinica, ime, prezime predavača, ime i prezime polaznika koji je odsutan sa obuke,


(3) datum i vreme obrade nastavnih jedinica dopunske obuke, ime, prezime predavača, ime i prezime polaznika koji je prisutan na dopunskoj obuci;


4) Evidenciju izdatih potvrda o obučenosti, koja sadrži:


(1) redni broj,(2) ime, prezime i JMBG lica kome je izdata potvrda,(3) vrstu/naziv programa obuke i trajanje obuke u danima i nastavnim časovima, (4) evidencioni broj potvrde, datum i mesto izdavanja.


Podatke u evidenciji iz stava 1. tačka 2) podtačka (3) i tačka 3. podtač. (2) i (3) unose predavači koji su držali obuku.


Evidencije iz stava 1. ovog člana vode se ručno ili elektronski u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti i čuvaju se deset godina.


IX ZAŠTITA PODATAKA


Član 68


Podaci koji su prikupljeni u vršenju posla privatnog obezbeđenja mogu se koristiti samo u svrhu za koju su prikupljeni i ne mogu se ustupati trećim licima ili javno objavljivati, osim ako je drugačije propisano ili ugovoreno.


Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zahteva da mu se prikupljeni podaci stave na uvid, što obuhvata pravo na pregled, čitanje i slušanje podataka, kao i pravljenje zabeleški, a o svom trošku i dobijanje kopija podataka (fotokopiju, audio kopiju, video kopiju, digitalnu kopiju i sl.) u obliku u kojem se informacija nalazi, kao i da, u skladu sa propisima, zahteva izmenu ili brisanje podataka.


Ako je zbirka podataka uspostavljena ugovorom, ili na osnovu pristanka u pisanom obliku, u slučaju ispunjenja ili raskida ugovora, odnosno povlačenja pristanka u pisanom obliku, pravno lice za privatno obezbeđenje, odnosno preduzetnik za privatno obezbeđenje obavezno je da podatke preda korisniku ili da ih briše u roku od 15 dana od dana raskida ugovora, odnosno povlačenja pristanka, a druge podatke koji nisu od značaja ili koje korisnik odbije da preuzme, uništi u roku od osam dana.


Član 69


Pravna lica i preduzetnici koji vrše poslove privatnog obezbeđenja, kao i službenici obezbeđenja, dužni su da kao tajnu, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje tajnost podataka, čuvaju sve podatke koje saznaju u vršenju poslova, osim u slučajevima predviđenim zakonom.


Obaveza iz stava 1. ovog člana traje i po prestanku obavljanja delatnosti pravnih lica i preduzetnika koji vrše poslove privatnog obezbeđenja, odnosno po prestanku radnog odnosa službenika obezbeđenja, sve do zakonom propisanog roka.


X NADZOR I INSPEKCIJSKI NADZOR


Član 70


Nadzor privatnog obezbeđenja vrši Ministarstvo i nadležne inspekcijske službe u skladu sa utvrđenim delokrugom.


Ministarstvo vrši nadzor ispunjenosti uslova i načina obavljanja delatnosti, primenu ovlašćenja i vođenje


evidencija u skladu sa ovim zakonom i sprovođenje propisa o držanju i nošenju oružja privatnog obezbeđenja.


Član 71


Policijski službenik koji obavlja poslove utvrđene propisima o privatnom obezbeđenju (u daljem tekstu: ovlašćeni policijski službenik), u vršenju nadzora nad sprovođenjem ovog zakona, ima pravo i dužnost da proverava uslove i način obavljanja delatnosti, primenu ovlašćenja, vođenje evidencija, način čuvanja i nošenja vatrenog oružja, kao i da, po potrebi, sprovodi i druge radnje kojima se ostvaruje neposredan i nenajavljen uvid u vršenje poslova privatnog obezbeđenja.


Ovlašćeni policijski službenik o sprovedenom nadzoru sačinjava zapisnik.


Zapisnik se po pravilu sačinjava u službenim prostorijama Ministarstva najkasnije u roku od tri dana od dana završenog nadzora.


Nadzirani subjekt dužan je da policijskom službeniku omogući vršenje nadzora, stavi na raspolaganje odgovarajuću dokumentaciju i pruži sve potrebne podatke i obaveštenja.


Odgovorno lice nadziranog organa može da stavi primedbe u pisanom obliku na zapisnik o obavljenom nadzoru u roku od tri dana od dana obaveštavanja o zapisniku.


Ovlašćeni policijski službenik dužan je da razmotri primedbe na zapisnik o obavljenom nadzoru i da, prema potrebi, ponovi radnje na koje se primedbe odnose, odnosno da izmeni ili odustane od predložene mere.


U toku nadzora ovlašćeni policijski službenici mogu, uz potvrdu, privremeno oduzeti poslovne knjige, evidencije, drugu dokumentaciju, video snimke ili druge isprave, do okončanja postupka nadzora.


Kontrolu službenika obezbeđenja i redara mogu vršiti uniformisani policijski službenici Ministarstva u pogledu nošenja uniforme, opreme, oružja i municije, posedovanja legitimacije i načina primene ovlašćenja, o čemu


sačinjavaju izveštaj.


Član 72


Ako nadzirani organ u ostavljenom roku nije otklonio nadzorom utvrđene nepravilnosti i nedostatke koji su uneti u zapisnik o obavljenom nadzoru, rešenjem će se naložiti mere i odrediti rok za njihovo otklanjanje.


O primedbama na zapisnik iz člana 71. ovog zakona ovlašćeni policijski službenik ne odlučuje posebno, već ih ceni sve zajedno i svaku posebno u obrazloženju rešenja iz stava 1. ovog člana.


Rešenjem se može zabraniti nadziranom subjektu obavljanje delatnosti ili obuke privatnog obezbeđenja u periodu do 60 dana ako delatnost vrši bez licence ili ovlašćenja.


Nadzirani subjekat kome je privremeno zabranjeno obavljanje delatnosti može nastaviti sa njihovim obavljanjem ako se u kontrolnom nadzoru utvrdi da je otklonio nepravilnosti i nedostatke.


Član 73


Ovlašćeni policijski službenici Ministarstva mogu lice koje poseduje licencu koja se za obavljanje poslova privatnog obezbeđenja izdaje fizičkom licu, da uputi na lekarski pregled, ako se opravdano posumnja da više ne ispunjava psihofizičke uslove za vršenje poslova.


Član 74


Protiv rešenja iz čl. 72. i 73. ovog zakona može se izjaviti žalba ministru.


Član 75


Ministar, u skladu sa propisima kojima se uređuje državna uprava, u cilju ostvarivanja saradnje sa udruženjima pravnih lica i preduzetnika za poslove privatnog obezbeđenja i službenika obezbeđenja i praćenja oblasti privatnog obezbeđenja i podnošenja inicijativa za unapređenje obavljanja poslova u toj oblasti u skladu sa novim standardima, rešenjem osniva posebnu radnu grupu – Stručni savet za unapređenje privatnog obezbeđenja i javno privatnog partnerstva u sektoru bezbednosti.


Registrovana udruženja pravnih lica i preduzetnika za poslove privatnog obezbeđenja i službenika


obezbeđenja, iz reda svojih članova, predlažu ministru kandidata za člana Stručnog saveta za unapređenje privatnog obezbeđenja.


Xa OCENA USAGLAŠENOSTI USLUGA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA


Član 75a


Akreditovano telo vrši ocenjivanje usaglašenosti kvaliteta usluga privatnog obezbeđenja u skladu sa važećim srpskim i evropskim standardima, po zahtevu korisnika usluga privatnog obezbeđenja, davaoca usluga privatnog obezbeđenja i drugih zainteresovanih strana.


Akreditovano telo za ocenu usaglašenosti kvaliteta usluga privatnog obezbeđenja iz stava 1. ovog člana akredituje se kod nadležnog tela za akreditaciju.


Radi izvršavanja pojedinih poslova ocene usaglašenosti usluga privatnog obezbeđenja, akreditovano telo može angažovati akreditovane labaratorije, pravna lica, naučne ustanove, institute ili stručna lica iz oblasti društvene bezbednosti ili tehničke zaštite.


XI KAZNENE ODREDBE


Član 76


Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice za privatno obezbeđenje ako:


1) vrši policijske ili druge poslove bezbednosti koje vrše organi državne uprave, odnosno ako vrši poslove koji su u isključivoj nadležnosti državnih organa i primenjuje operativne metode i sredstva, odnosno operativno- tehnička sredstva i metode koje nadležni organi primenjuju na osnovu posebnih propisa (član 2. st. 2. i 3);


2) vrši poslove posredovanja u naplati potraživanja (član 7);


3) za poslove privatnog obezbeđenja angažuje fizičko lice bez licence za vršenje poslova privatnog obezbeđenja ili za vršenje poslova redarske službe angažuje fizičko lice bez licence za vršenje poslova redarske službe (član 8);


4) poslove privatnog obezbeđenja lica, imovine i poslovanja vrši na način kojim se ometa rad državnih organa i narušava spokojstvo građana (član 19);


5) vrši poslove privatnog obezbeđenja, a nema zaključen pisani ugovor sa pravnim ili fizičkim licem kome pruža usluge ili zaključi ugovor kojim se ugovara manji nivo usluga obezbeđenja od onih koji su predviđeni aktom o proceni rizika (član 20. st. 1. i 4);


6) vrši poslove privatnog obezbeđenja, a ne sačini plan obezbeđenja ili ako plan obezbeđenja ne sadrži i plan sistema tehničke zaštite, kada se korisniku pružaju usluge tehničke zaštite (član 20. st. 7-10);


7) poslove fizičke zaštite vrši van štićenog objekta ili granice štićenog prostora (član 21. stav 2);


8) poseduje vatreno oružje koje po vrsti i broju ne odgovara dozvoljenim vrstama i broju oružja i municije (član 24);


9) tehnička sredstva koja se koriste u obavljanju poslova privatnog obezbeđenja koristi na način kojim se narušava privatnost drugih (član 31. stav 2);


10) pri vršenju poslova zaštite objekta ili prostora koji se koriste za javnu upotrebu koristi uređaje za snimanje slike, a na vidljivom mestu ne istakne obaveštenje da je objekat ili prostor zaštićen video obezbeđenjem ili ako ne arhivira snimke ili arhivirane snimke, na zahtev, ne stavi na uvid ovlašćenom policijskom službeniku (član 32. stav 1);


11) podatke sa arhiviranih snimaka ne koristi u svrhu za koju su prikupljeni ili ako ih ustupi trećim licima ili javno objavi (član 32. st. 2. i 3);


12) izvrši planiranje sistema tehničke zaštite bez procene rizika, kada je ona po zakonu obavezna (član 34);


13) za poslove pratnje i obezbeđenja transporta i prenosa novca, vrednosnih i drugih pošiljaka, koriste specijalna vozila za transport koja ne ispunjavaju propisane uslove (član 36);


14) pri obavljanju poslova pratnje i obezbeđenja transporta i prenosa novca, vrednosnih i drugih pošiljaka, posadu specijalnog vozila ne sačinjavaju najmanje dva službenika obezbeđenja ili ako su službenici obezbeđenja iz različitih pravnih lica ili ako svim članovima posade ne obezbedi propisanu vrstu vatrenog oružja i drugu opremu u skladu sa ovim zakonom (član 37);


15) vrši poslove obezbeđenja prenošenja novca i vrednosnih pošiljki pešice, a ne koristi sisteme za elektrohemijsku zaštitu vrednosti i kofer u skladu sa ovim zakonom (član 38);


16) za prenošenje novca i vrednosnih pošiljki pešice ne angažuje najmanje jednog službenika obezbeđenja ili ako službeniku obezbeđenja ne omogući uređaj za komunikaciju sa kontrolnim centrom (član 39);


17) organizuje poslove održavanja reda, odnosno redarsku službu sa nošenjem oružja (član 40. stav 3);


18) kontrolni centar nema organizovano dežurstvo najmanje jednog operatera tokom 24 časa ili patrolni tim za intervenciju tokom 24 časa od najmanje dva službenika obezbeđenja ili pisane procedure za obavljanje poslova za svaki štićeni objekat (član 44. stav 4);


19) prilikom vršenja poslova privatnog obezbeđenja službenici obezbeđenja ne nose uniformu (član 60. stav 1);


20) koristi uniformu i znak (logo) privatnog obezbeđenja, koji se, po izgledu i boji, jasno ne razlikuju od uniformi i oznaka na vozilima službenika policije, vojske, carine ili uniforme i oznake bilo kog drugog državnog organa (član 61);


21) ne podnese zahtev za izdavanje legitimacije službeniku obezbeđenja koji ispunjava uslove za izdavanje


legitimacije (član 63. stav 1);


22) oznaka pripadnosti, znak (logo) i natpis “Obezbeđenje”, odnosno “Security” nisu istaknute na vidnom delu uniforme i opreme službenika obezbeđenja (član 63. stav 5);


23) ne vrati Ministarstvu legitimaciju službenika obezbeđenja (član 63. stav 8);24) koristi vozila koja su opremljena specijalnom zvučnom i svetlosnom signalizacijom (član 65. stav 1);


25) podatke koji su prikupljeni u vršenju poslova privatnog obezbeđenja koristi suprotno od svrhe za koju su prikupljeni ili ih ustupi trećim licima ili ih javno objavi (član 68. stav 1);


26) podatke iz zbirke podataka, koja je uspostavljena ugovorom, ili na osnovu pristanka u pisanom obliku, u slučaju ispunjenja ili raskida ugovora, odnosno povlačenja pristanka u pisanom obliku, ne preda korisniku ili ih ne briše u roku od 15 dana od dana raskida ugovora, odnosno povlačenja pristanka, odnosno ako, u roku od osam dana, ne uništi druge podatke koji nisu od značaja ili koje korisnik odbije da preuzme (član 68. stav 3);


27) kao tajnu, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje tajnost podataka, ne čuva sve podatke koje sazna u vršenju poslova (član 69. stav 1);


28) ovlašćenom policijskom službeniku ne omogući vršenje nadzora ili ne stavi na raspolaganje odgovarajuću dokumentaciju ili ne pruži sve potrebne podatke i obaveštenja (član 71. stav 4).


Za radnje iz stava 1. tač. 1)-8) i 28) ovog člana, pored novčane kazne, pravnom licu za privatno obezbeđenje izriče se i zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine.


Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.


Odgovornom licu u pravnom licu, pored novčane kazne, izriče se zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove, u trajanju od tri meseca do jedne godine, za prekršaje iz stava 1. tač. 1)-8) i 28) ovog člana.


Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i preduzetnik za privatno obezbeđenje novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara.


Za radnje iz stava 1. tač. 1)-8) i 28) ovog člana, pored novčane kazne, preduzetniku za privatno obezbeđenje izriče se i zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine.


Član 77


Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice za privatno obezbeđenje ako:


1) u roku od osam dana ne obavesti nadležnu policijsku upravu o prestanku rada ili gašenju (član 18);


2) u roku od 8 dana od nastale promene mesno nadležnoj policijskoj upravi ne dostavi obaveštenje o zaključenju, aneksu ili raskidu ugovora (član 20. stav 11);


3) službeniku obezbeđenja koji vrši poslove privatnog obezbeđenja sa oružjem ne izda nalog za nošenje oružja (član 26. stav 1);


4) poslove privatnog obezbeđenja vrši sa oružjem, a najmanje jedanput godišnje ne izvrši vežbovno gađanje za službenike obezbeđenja koji rade na poslovima obezbeđenja sa oružjem (član 28);


5) upotrebljava tehnička sredstva koja, u pogledu kvaliteta, sigurnosti i garancija, ne ispunjavaju zakonske norme i tehničke standarde koji važe u Republici Srbiji ili ako ih ne održava u ispravnom i funkcionalnom stanju (član 35);


6) za vršenje poslova održavanja reda, odnosno redarske službe na javnom skupu angažuje više od 10 službenika obezbeđenja ili redara, a ne sačini plan obezbeđenja (član 41. stav 1);


7) organizuje vršenje poslova redarske službe tokom kojih službenici obezbeđenja nisu u uniformi ili ako službenici obezbeđenja i redari nisu opremljeni jednoobraznim jaknama ili prslucima sa svetloodbojnim


trakama i utvrđenim natpisima (član 42. st. 1. i 2);8) Kontrolni centar ne vodi propisanu evidenciju (član 44. stav 6);


9) u roku od 48 časova ne dostavi policijskoj upravi izveštaj o upotrebi sredstava prinude sa mišljenjem (član 56. stav 4);


10) u propisanom roku ne podnese zahtev za izdavanje legitimacije službeniku obezbeđenja koji ispunjava uslove za izdavanje legitimacije (član 63. stav 1);


11) u propisanom roku ne vrati Ministarstvu legitimaciju službenika obezbeđenja (član 63. stav 8); 12) propisane evidencije ne vodi i ne čuva ili ih vodi i čuva na način koji nije propisan (član 67);


Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu za privatno obezbeđenje novčanom kaznom od 25.000 do 80.000 dinara.


Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i preduzetnik za privatno obezbeđenje novčanom kaznom od 50.000 do 250.000 dinara.


Član 78


Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara i zaštitnom merom zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine, kazniće se za prekršaj pravno lice ako:


1) vrši delatnost privatnog obezbeđenja bez licence (član 8. stav 1);


2) za vršenje poslova privatnog obezbeđenja angažuje pravno lice, preduzetnika ili fizičko lice bez licence za vršenje poslova privatnog obezbeđenja (član 8. stav 1);


3) za poslove redarske službe angažuje fizička lica bez licence za vršenje poslova redarske službe (član 8. stav 2).


Odgovorno lice u pravnom licu kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara i zaštitnom merom zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove u trajanju od tri meseca do jedne godine, za prekršaje iz stava 1. ovog člana.


Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i preduzetnik novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara i zaštitnom merom zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine.


Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara i zaštitnom merom zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od tri meseca do godinu dana, kazniće se za prekršaj fizičko lice koje vrši poslove privatnog obezbeđenja bez licence ili redarsku službu bez licence (član 8).


Član 79


Novčanom kaznom od 10.000 do 80.000 dinara, kazniće se za prekršaj službenik obezbeđenja ako:


1) poslove privatnog obezbeđenja lica, imovine i poslovanja vrši na način kojim se ometa rad državnih organa i narušava spokojstvo građana (član 19);


2) samostalno pruža usluge privatnog obezbeđenja pravnom ili fizičkom licu, a nije zaposlen niti po ugovoru angažovan u pravnom licu ili kod preduzetnika za privatno obezbeđenje niti je registrovan kao preduzetnik (član 20. stav 1);


3) vrši poslove fizičke zaštite lica u građanskom odelu, a oružje ne nosi na propisan način (član 22. stav 2);


4) u vršenju poslova fizičke zaštite lica, imovine i poslovanja, izuzev u slučajevima iz člana 25. stav 2. ovog zakona, oružje i municiju nosi van štićenog objekta ili prostora (član 25. stav 1);


5) nosi oružje, a kod sebe nema nalog za nošenje službenog oružja ili na zahtev ovlašćenog lica Ministarstva ne da na uvid oružje i nalog ili ako za vreme vršenja posla nosi lično oružje (član 26. st. 2. i 3);


6) van štićenog objekta ne postupi po naređenju policijskog službenika, osim u slučajevima kada bi tim postupanjem izvršio krivično delo (član 27);


7) redarsku službu vrši sa oružjem (član 40. stav 3);8) tokom vršenja posla u redarskoj službi reguliše saobraćaj van granice štićenog prostora (član 42. stav 3);


9) u patrolnom timu ne interveniše u skladu sa pisanim procedurama ili ne utvrdi razloge aktiviranja alarma, ili ako se kreće ulicama i putnim pravcima koji nisu utvrđeni pisanim procedurama, osim u slučajevima više sile, ili ako kao vođa tima ili operater kontrolnog centra o vršenju krivičnog dela ili prekršaja sa elementima nasilja ne obavesti policiju, odnosno druge javne službe kada postoji potreba za njihovim angažovanjem (član 44. st. 7-9);


10) vrši radnje na koje nije ovlašćen (član 46);


11) vrši pregled lica koje nije istog pola, izuzev kada je neophodan hitan pregled lica radi oduzimanja oružja ili predmeta podobnih za napad ili samopovređivanje (član 49. stav 4);


12) ne sačini potvrdu o privremeno oduzetim predmetima ili ne čuva privremeno oduzete predmete ili ih ne vrati licu koje napušta štićeni objekat ili ih ne preda policijskim službenicima (član 49. st. 7-10);


13) o privremenom zadržavanju lica odmah ne obavesti policiju (član 50. stav 2);14) sredstva za vezivanje upotrebi na način koji nije propisan (član 51. stav 2);15) ne prestane sa upotrebom fizičke snage nakon prestanka napada ili otpora lica (član 52. stav 5);


16) ne prestane sa upotrebom gasnog spreja nakon prestanka napada ili aktivnog otpora lica ili ne obezbedi pružanje adekvatne medicinske pomoći licu nakon upotrebe gasnog spreja ili ako ova sredstva upotrebljava na način koji nije propisan (član 53. st. 3-5);


17) za vršenje poslova koristi pse koji nisu dresirani za vršenje privatnog obezbeđenja ili ako ih ne vodi vodič psa ili ako se prilikom upotrebe psa izaziva uznemirenost građana (član 54);


18) ne pruži prvu pomoć licu koje je povređeno upotrebom sredstava prinude ili odmah ne obavesti lekarsku službu ili ako o upotrebi sredstava prinude odmah ne obavesti policiju, ili ako izveštaj o upotrebi sredstava prinude, u roku od 12 časova, ne dostavi odgovornom licu u pravnom licu ili kod preduzetnika za privatno obezbeđenje (član 56. st. 1-3);


19) uniformu nosi na način koji nije propisan (član 60. st. 1. i 2);


20) prilikom vršenja poslova obezbeđenja i primene ovlašćenja kod sebe nema legitimaciju, ili ako je ne da na uvid ovlašćenom policijskom službeniku ili građaninu prema kome primenjuje ovlašćenje, na njihov zahtev (član 63. st. 4. i 6);


21) po prestanku radnog odnosa, angažovanja ili raspoređivanja na drugo radno mesto bez primene ovlašćenja na zahtev pravnog lica ili preduzetnika, ne vrati legitimaciju (član 63. stav 9);


22) kao tajnu, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje tajnost podataka, ne čuva sve podatke za koje sazna u vršenju poslova (član 69).


Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara, kazniće se za prekršaj redar za prekršaje iz stava 1. tač. 1), 6), 7), 8), 10-13), 15) i 18) ovog člana.


Za radnje iz stava 1. ovog člana, službeniku obezbeđenja, pored novčane kazne, može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od tri meseca do jedne godine.


Član 80


Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja ako:


1) nema zaključen pisani ugovor sa pravnim licem ili preduzetnikom za privatno obezbeđenje koje je angažovalo da mu pruža te usluge (član 20. stav 1);


2) ne prihvati da na vidljivom mestu istakne obaveštenje da je objekat ili prostor koji se koristi za javnu upotrebu, zaštićen video obezbeđenjem ili ako arhivirane snimke ne čuva najmanje 30 dana ili ako ih, na zahtev, ne stavi na uvid ovlašćenom policijskom službeniku (član 32. stav 1);


Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara.


Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj preduzetnik koji koristi usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara.


Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj fizičko lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.


Član 81


Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja ako ne osigura održavanje i servisiranje tehničkih sredstava u skladu sa ovim zakonom i ugovorom (član 35. stav 2).


Za radnju iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu koji koriste usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 25.000 do 80.000 dinara.


Za radnju iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj preduzetnik koji koristi usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 50.000 do 250.000 dinara.


Za radnju iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj fizičko lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 25.000 do 80.000 dinara.


Član 82


Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj organizator skupa ako:


1) za poslove redarske službe angažuje fizička lica bez licence za vršenje poslova redarske službe (član 8. stav 2);


2) organizuje poslove održavanja reda, odnosno redarsku službu sa nošenjem oružja (član 40. stav 3);


3) za vršenje poslova održavanja reda, odnosno redarske službe na javnom skupu angažuje više od 10 redara, a ne sačini plan obezbeđenja ili ako plan obezbeđenja sa prijavom ne dostavi Ministarstvu (član 41);


4) organizuje vršenje poslova redarske službe tokom koga redari nisu opremljeni jednoobraznim jaknama ili prslucima sa svetloodbojnim trakama i utvrđenim natpisima (član 42. st. 1. i 2);


Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i vođa okupljanja i odgovorno lice redarske službe novčanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara.


Član 83


Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje obavlja samozaštitnu delatnost, ako:


1) za obavljanje samozaštitne delatnosti nije dobilo odgovarajuću licencu (član 45. stav 1);


2) obavlja poslove procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja i tehničke zaštite suprotno odredbama ovog zakona (član 45. stav 3);


3) vrši transport novca, vrednosnih i drugih pošiljki za sopstvene potrebe, a nije dobilo odgovarajuću licencu (član 45. stav 4);


4) pruža usluge obezbeđenja drugima (član 45. stav 5).


Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara.


Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj preduzetnik koji organizuje samozaštitnu delatnost, novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara.


Član 84


Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj privredno društvo i školska


ustanova koja sprovodi obuku fizičkih lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, ako: 1) obuku sprovodi bez dobijenog ovlašćenja Ministarstva (član 13. stav 1);


2) sprovodi obuku fizičkih lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, a ne ispunjava ili prestane da ispunjava materijalne, tehničke, stručne i kadrovske uslove za obavljanje poslova obuke (član 13. stav 1);


3) sprovodi obuku za vršenje poslova privatnog obezbeđenja van prostora za koji je dobijeno ovlašćenje ili sprovodi obuku na način koji je suprotan programu i planu obuke ili izda potvrdu o završenoj obuci polaznicima obuke, koji je nisu pohađali u skladu sa programom i planom obuke (član 13. stav 6);


4) ne dostavi obaveštenje Ministarstvu o početku ciklusa obuke (član 13. stav 7);5) propisane evidencije ne vodi i ne čuva ih ili ih vodi i čuva na način koji nije propisan (član 67a).


Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara.


Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj preduzetnik koji je ovlašćen da sprovodi obuku fizičkih lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara.


Za radnju iz stava 1. tačka 5) ovog člana, kazniće se za prekršaj i fizičko lice – predavač novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara.


XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 85


Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.


Član 86


Pravna lica i preduzetnici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona obavljaju delatnost privatnog obezbeđenja uskladiće svoj rad sa odredbama ovog zakona do 1. januara 2017. godine, osim za odredbe iz člana 24. stav 1. i člana 38. ovog zakona, za koje je rok za usklađivanje sa odredbama ovog zakona tri godine.


Član 87


Pravno lice i preduzetnik sa Licencom za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki dužni su da, u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, pribave specijalizovano vozilo za transport koje ispunjava uslove iz člana 36. tač. 1)-5) ovog zakona, odnosno da u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona pribave vozilo koje ispunjava i uslove iz člana 36. tač. 6) i 7) ovog zakona.


Član 88


Fizička lica koja su u vreme stupanja na snagu ovog zakona zaposlena kod pravnih lica koja vrše poslove privatnog obezbeđenja u neprekidnom trajanju od najmanje pet godina mogu nastaviti rad, a zahtev za minimalnim stručnim obrazovanjem moraju ispuniti u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.


Ostale uslove propisane ovim zakonom lica koja na dan stupanja na snagu ovog zakona vrše poslove obezbeđenja moraju ispuniti do 1. januara 2017. godine.


Član 89


Pravno lice za privatno obezbeđenje, koje na dan stupanja na snagu ovog zakona poseduje oružje u broju većem od polovine zaposlenih službenika obezbeđenja sa oružjem, dužno je da to oružje i pripadajuću municiju preda (deponuje) Ministarstvu, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.


Predato oružje i municija mogu se preuzeti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, ako pravno lice za privatno obezbeđenje poveća broj zaposlenih kojima je potrebno obezbediti oružje, saglasno članu 24. stav 2. ovog zakona, a mogu se i otuđiti, neposredno ili posredstvom privrednog subjekta ovlašćenog


za promet oružja i municije, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.O broju i vrsti predatog oružja iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo pravnom licu donosi rešenje.Ako se oružje ne otuđi ili ne preuzme u rokovima iz stava 2. ovog člana postaje svojina Republike Srbije.


Član 90


Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe člana 17. stav 2. tačka 1) i člana 18. Zakona o oružju i municiji (“Službeni glasnik RS”, br. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/03, 85/05 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon i 27/11 – US) i člana 8. st. 2. i 3, člana 8b i člana 21. stav 1. tačka 5) Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama (“Službeni glasnik RS”, br. 67/03, 101/05, 90/07, 72/09 – dr. zakon i 111/09).


Član 91


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.


Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju


(“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018)


Član 48


Podzakonski akti utvrđeni ovim zakonom doneće se u roku od 12 meseci od dana njegovog stupanja na snagu.


Propisi doneti na osnovu Zakona o privatnom obezbeđenju (“Službeni glasnik RS”, br. 104/13 i 42/15) ostaju na snazi do donošenja propisa kojim se stavljaju van snage, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.


Član 49


Svi postupci započeti do stupanja na snagu ovog zakona okončaće se primenom propisa prema kojima su


započeti.Stručni ispit položen pre stupanja na snagu ovog zakona ostaje da važi.Licence izdate pre stupanja na snagu ovog zakona ostaju da važe do isteka roka na koji su izdate.


Ovlašćenja za sprovođenje stručne obuke koja su izdata na osnovu Zakona o privatnom obezbeđenju (“Službeni glasnik RS”, br. 104/13 i 42/15) važe šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Za izdavanje novog ovlašćenja za sprovođenje stručne obuke podnosi se zahtev sa potrebnim dokazima u skladu sa ovim zakonom. Od naplate takse za izdavanje prvog ovlašćenja za sprovođenje stručne obuke u skladu sa ovim zakonom, oslobađaju se samo privredna društva, pravna lica i školske ustanove koji su prilikom izdavanja


prethodnog ovlašćenja platili taksu u iznosu predviđenom tarifnim brojem 43a zakona kojim se uređuju administrativne takse.


Pravna lica i preduzetnici za privatno obezbeđenje dužni su da, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, obezbede poslovni prostor u skladu sa ovim zakonom.


Pravna lica i preduzetnici za privatno obezbeđenje čija vozila su opremljena belim rotacionim ili trepćućim svetlima dužni su da boju svetla usklade sa odredbom člana 32. ovog zakona, u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.


Član 50


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”