Uvod u alarmne sisteme

Protiv-provalni sistemi

Protiv-provalni alarmni sistemi su sistemi koji su dizajnirani za detekciju neautorizovanog ulaska u objekat ili oblast. Sastoje se od niza raznih tipova senzora, alarmne centrale, sa ili bez rezervnog napajanja, sirene i uređaja za dojavu. U zavisnosti od načina detekcije postoje senzori koji detektuju pokret, zvuk (lom stakla), vibracije ili mikrotalase. Senzori mogu biti povezani sa alarmnom centralom žičanom ili bežičnom vezom.
Alarmni sistemi mogu služiti kao protiv provalni sistemi, a takođe mogu služiti i kao sistemi za zaštitu od požara. Protivprovalni alarmni sistemi mogu biti vezani zajedno sa sistemima video nadzora kako bi se automatski snimio željeni pokret ili događaj.

Alarmne centrale

Alarmna centrala ili protivprovalni alarmni kontrolni panel je centralni deo alarmnog sistema na koji se povezuju svi elementi sistema. To mogu biti sirene, magnetni kontakti, detektori pokreta, detektori dima i drugi
sistemski moduli. Alarmne centrale se obično postavljaju na manje dostupnim mestima. Kontrolni paneli, osim detekcije provale, imaju mnogo više funkcija. One se napajaju putem trafoa, a tu je i dodatna
baterija (akumulator) koji će napajati ceo alarmni sistem u slučaju nestanka struje ili prekida napajanja. Kontrolni panel vrši nadzor stanja instalacije u sistemu, kako bi održao integritet sistema, a takođe i vrši komunikaciju sa korisnikom i/ili centrom za monitoring.6
Alarmna centrala ima svoju memoriju u kojoj skladišti događaje koji se dešavaju u sistemu. Takođe, određeni tipovi alarmnih centrala mogu čuvati do 256 poslednjih događaja, a neke do čak 2000 događaja. Ti događaji obuhvataju stanja kao što su alarmno stanje, greške u sistemu,
aktiviranje/isključivanje sistema itd.

Tastature

Tastatura je deo alarmnog sistema putem koga se vrši uključivanje/ isključivanje alarma, programiranje i kontrola celokupnog alarmnog sistema. Standardni tipovi tastatura su LED tastature, odnosno tastature na kojima se nalaze samo tasteri koji su osvetljeni LED diodama. Na taj način, korisnik može znati trenutno stanje sistema u 11odnosu na stanje tastera – da li svetli ili ne. Napredniji modeli tastatura poseduju LCD ekrane na kojima je tekstualno ispisano stanje sistema, kao i neke dodatne informacije (naziv zone, trenutno vreme i datum, stanje alarmnog sistema i td.). Novina u alarmnim sistemima jesu kolor LCD tastature, kao i tastature osetljive na dodir (eng. touchsense i touchscreen). Novi tipovi tastatura mogu prikazivati i plan objekta sa prikazanim lokacijama senzora.

Pasivni infracrveni detektori

Pasivni infracrveni detektor (PIR) je jedan od najčešće korišćenih detektora u domaćinstvima  i malim ompanijama, zato što nudi pristupačnu7 i efikasnu funkcionalnost. Termin pasivni  nači da je detektor sposoban da funkcioniše bez potrebe da odašilje svoju energiju (za azliku od ultrazvučnih i mikrotalasnih detektora koji su “aktivni”). PIR detektori su   stanju da razlikuju prisutnost objekta praćenjem ambijentalne temperature posmatranog prostora, a zatim detekcijom promene temperature koja je uzrokovana prisutnošću objekta. Korišćenjem principa diferenciranja (koja proverava prisutnost), PIR detektori proveravaju da li je provalnik ili objekat prisutan. Kreiranjem individualnih zona detekcije, gde svaka zona uključuje jedan ili više nivoa, postiže se diferenciranje. Između zona, postoje neaktivne oblasti koje senzor koristi da bi izvršio upoređivanje.

Mikrotalasni detektori
8

Ovaj tip detektora emituje mikrotalase korišćenjem predajnika i detektuje reflektovane talase ili smanjenje intenziteta korišćenjem prijemnika. Predajnik i prijemnik se uobičajeno nalaze u okviru istog kućišta. Da bi smanjio procenat lažnih alarma, ovaj detektor obično dolazi sa integrisanim PIR detektorom.

 

Infracrvene barijere

Infracrvene barijere detektuju prisutnost provalnika emitovanjem infracrvenih snopova, gde ti snopovi mogu biti prekinuti. Bar9ijere se obično isporučuju u kompletu od dva uređaja, gde je jedan uređaj prijemnik, a drugi predajnik. Tehnologija služi za obezbeđivanje velikih dužina (perimetarska zaštita), a može se koristiti i u kompletima od 3 i više barijera kako bi se napravila što  kompleksnija zaštita. Barijere mogu biti za unutrašnju i spoljašnju montažu.

 

 

 

Detektori loma stakla

Detektori loma stakla se mogu koristiti za zaštitu internog perimetra objekta. Lomljenje stakla generiše širok spektar frekvencija. Ovaj10 opseg se može kretati od infrazvučnog nivoa (ispod 20Hz i nečujan je za čoveka), preko nivoa od 20Hz do 20kHz koji ljudi mogu čuti,
sve do ultrazvučnog, koji je iznad 20kHz i koji se ne može čuti. Akustični detektori loma stakla se montiraju blizu staklenih površina i osluškuju frekvencije na kojima se javlja lomljenje stakla. Seizmički detektori loma stakla se razlikuju u tome što se montiraju na staklene površine. Lomljenje stakla proizvodi specifične frekvencije koje putuju kroz staklo, a često i kroz okvir prozora i okružujuće zidove i plafon. U najčešćim slučajevima, najjače frekvencije se generišu između 3 i 5 kHz, u zavisnosti od vrste stakla i prisustva plastičnog međusloja. Seizmički detektori loma stakla “osećaju” ove frekvencije i generišu alarm.

Dimni, toplotni i detektori ugljen-monoksida

Neki sistemi takođe mogu biti opremljeni i sa dimnim, toplotnim i/ili detektorima ugljenmonoksida. Ovi detektori se obično karakterišu12

podešavanjem tzv. 24-časovnih zona (zone koje su neprekidno aktivne). Dimni detektori i

toplotni detektori smanjuju rizik od požara, dok detektori ugljen monoksida smanjuju rizik od

trovanja ugljen monoksidom.

Vibracioni detektori

Ovi uređaji se obično montiraju na sefove i primarno se koriste da detektuju vibracije. Tehnologija se oslanja na nestabilnemehaničke konfiguracije koje su deo električnog kola. Kada se dogodi vibracija, nestabilni deo kola se pomera i prekida protok struje, što rezultuje alarmom. Tehnologija uređaja se razlikuje i može biti osetljiva na različite nivoe vibracija.

Sistemske konekcije

13Signal sa svakog od senzora u sistemu se šalje do alarmne centrale putem žičane ili bežične veze. Standardni alarmni sistemi se vezuju topologijom zvezde, gde je alarmna centrala centar sistema, a kablovska instalacija se razvodi od svakog elementa do same alarmne centrale. Kompleksniji alarmni sistemi koriste takozvanu topologiju magistrale (eng. bus) gde jedna linija kabla ide redno od elementa do elementa, međusobno ih povezujući. Jedna od prednosti žičanih sistema jeste i mogućnost detekcije tampera, odnosno detekcije prekida kabla ili sabotaže nekog od elementa alarmnog sistema. Bežični sistemi, sa druge strane, često koriste baterijsko napajanje, pa su kao takvi mnogo lakši za instalaciju. U zavisnosti od udaljenosti i strukture objekta, moguće je koristiti i bežične ripitere, kako bi se povećala jačina signala. Hibridni sistemi koriste i žičane i bežične senzore kako bi iskoristili sve prednosti.

Alarmne konekcije i monitoring

U zavisnosti od primene, izlaz iz alarmnog sistema može biti lokalni, udaljeni ili kombinacija dva. Lokalni alarmi ne obuhvataju monitoring, iako mogu uključivati unutrašnje i/ili spoljašnje sirene i svetlosnu signalizaciju, koji mogu biti korisni za prikaz upozorenja prilikom evakuacije u slučaju požara.

Alarmni sistemi mogu slati svoje izveštaje i u takozvani sistem za monitoring putem telefonske linije.

Internet alarmni monitoring

Standardno, alarmne centrale komuniciraju sa monitoring centrom putem klasične telefonske linije. Sa rastom Interneta javila se mogućnost komunikacije alarmnih sistema i putem mrežnih konekcija. Ovo je moguće jednostavnim dodavanjem interfejsa koji će služiti kao most između alarmne centrale i mrežne konekcije. Na taj način, alarmna centrala može dvojako komunicirati sa monitoring centrom, putem analogne telefonske linije i putem Interneta. Takođe, ovim putem se povećava pouzdanost isporuke poruke do monitoring centra ukoliko jedna od ovih konekcija bude sabotirana.

14

Dvosmerna audio komunikacija

Kompleksniji alarmni sistemi omogućuju takozvanu dvosmernu audio komunikaciju između monitoring centra i lokacije koja se obezbeđuje alarmnim sistemom. Ovo je od ključne važnosti prilikom nadzora medicinskih objekata.

Odgovor monitoring centra

U zavisnosti od zone koja je aktivirala alarm, dela dana i drugih faktora, zaposleni u monitoring centru mogu vršiti razne funkcije. Na primer, oni mogu imati instrukcije da pozovu hitnu pomoć, vatrogasce ili policiju, ili mogu prethodno pozivati brojeve telefona vlasnika objekta kako bi proverili da li je alarm lažan ili ne. Oni, takođe, mogu zvati brojeve telefona osoba koje će otići i proveriti stanje na objektu. Neki alarmni sistemi mogu biti vezani i sa sistemima video nadzora, a na taj način se može ostvariti i trenutna verifikacija stanja na objektu.

Legenda

16

Oznaka za broj particija

17

Oznaka za broj žičanih zona / broj zona sa dupliranjem

18

Oznaka za broj bežičnih zona

19

Oznaka za broj korisnika

20

Oznaka za broj događaja

AUX

Terminal napajanja može se koristiti za napajanje detektora pokreta, tastatura i drugih modula. Osiguračka zaštita štiti izlaz protiv struje

preopterećenja i automatski se isključuje ako trenutna prelazi 1.1A. Dakle, sve ukupna potrošnja struje uređaja spojenih na napajanje ne treba da prelazi 700mA. Ako je izlaz preopterećen, morate odspojiti sve potrosače na minimum 10 sekundi.

RING i TIP / R1 i T1

Kako bi se prijavili događaji u monitoring stanicu, moraju se povezati dolazne žice telefonske linije u TIP i RING na ploči, a zatim preko T1 i R1

vratiti liniju u objekat.

+ BELL –

BELL terminali služe za povezivanje sirene i ostalih uređaja za upozoravanje. Izlaz daje 12Vdc nakon alarma i može podržati jednu

sirenu od 30 ili dve od 20. Izlaz ima zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja.U slučaju da struja pređe 3A izlaz će se sam ugasiti.

Installer Code

Instaleterski kod. Koristi se za podešavanje i programiranje sistema sem za korisničke šifre.

Maintenance Code sifra za održavanje. Koristi se za podešavanje i programiranje sistema

sem za korisničke šifre i komunikacionih podešavanja.

Sistem Master Code

Sistem master šifra. Koristi se za aktiviranje i deaktiviranje alarma kao i za pravljenje novih korisničkih šifara.

User Code Option Opcije korisničkih šifara. U ovom delu se definiše šta može da radi

određena korisnička šifra.

Installer Quick Menu

Instalaterski brzi meni se koristi za programiranje definicije zona, kašnjenja zona, vreme i datum, brojeva telefona, programabilnih izlaza…

Koristi se kad se sistem programira preko tastature.

PGM

Programabilni izlaz. Može se aktivirati i deaktivirati uporedo sa izabranim događajem koji su ponuđeni u listi događaja.Takođe može biti i vremenski ograničen. Na PGM se može povezati potrošač do 150mA.

Panel input

Mesta na centrali gde se vezuju senzori, magneti, prekidači. Svako mesto ima svoj broj da bi pri aktiviranju sistem mogao da pokaže tačan broj t.j. poziciju senzora. Zonski ulaz u idealnom stanju je zatvoren ka masi t.j. C terminalu na centrali.

EOL (End of Line)

Otpornik na kraju linije. Koristi se kada sistem mora da ispuni UL i ULC standard.

ATZ(Advanced Technology Zone)

Napredna tehnologija zone (uduplavanje zona), koristi se kada se javi potreba da se kroz jednu paricu poveže dva senzora a sa zahtevom da se svaki prikaže pojedinačno.

Primeri povezivanja zona: povezivanje pojedinačnih zona

321

2

magerlan

MG6250

Bežični alarmni sistem nove generacije – sve u jednom (all in one), dostupan u varijantama na 433MHz ili 868MHz.  Podrška za 2 particije, 64 bežične zone, istovremeno višestruko izveštavanje (GPRS, GSM, SMS, glasovna dojava),  dostupan u sivoj i beloj boji.

3

paradox

PA7

Stabilisano napajanje.
Napajanje za bežični alarmni
sistem MG6250.

4

magerlan

 GPRS14

GPRS/GSM modul za dve SIM kartice. Podešavanje za 4 frekventna opsega za MG6250

5

magerlan

MG5000R1/PCB

Bežična alarmna centrala, dostupna u varijantama na  433MHz i 868MHz. Podrška za 32 bežične zone, ugrađena 2 žičana zonska ulaza (4 sa dupliranjem), u kompletu sa daljinskim upravljačem REM1.

23

magerlan

 MG5000R2

Bežična alarmna centrala, dostupna u varijantama na 433MHz i 868MHz. Podrška za 32 bežične zone, ugrađena 2 žičana zonska ulaza (4 sa dupliranjem), u kompletu sa daljinskim upravljačem REM2, šifratorom K10V i metalnom kutijom.

21

magerlan

MG5000R1

Bežična alarmna centrala, dostupna u varijantama na 433MHz i 868MHz. Podrška za 32 bežične zone, ugrađena 2 žičana zonska ulaza (4 sa dupliranjem), u kompletu sa daljinskim upravljačem REM1, šifratorom K10V i metalnom kutijom

22

magerlan

MG5000R2/PCB

Bežična alarmna centrala, dostupna u varijantama na 433MHz i 868MHz. Podrška za 32 bežične zone, ugrađena 2 žičana zonska ulaza (4 sa dupliranjem), u kompletu sa daljinskim upravljačem REM2.

24

magerlan

MG5000R15/PCB

Bežična alarmna centrala, dostupna u varijantama na 433MHz i 868MHz. Podrška za 32 bežične zone, ugrađena 2 žičana zonska ulaza (4 sa dupliranjem), u kompletu sa daljinskim upravljačem REM15

4

 

paradox

TM50 Šifrator osetljiv na dodir ekran dijagonale 5” (12,7cm), podešavanje naziva zona, korisnika, ugrađen unutrašnji temperaturni senzor, višejezični meni, mogućnost prikaza korisničkih fotografija.

5

paradox

TM50 Floor plan

Šifrator osetljiv na dodir sa mogućnošću prikaza plana objekta. Ekran osetljiv na dodir dijagonale 5” (12,7cm), podešavanje naziva zona, korisnika, ugrađen unutrašnji temperaturni senzor, višejezični meni, mogućnost prikaza korisničkih fotografija.

6

paradox

K32LCD

Sičani LCD šifrator. Plavi LCD displej sa mogućnošću podešavanja naziva zona, prikaz statusa sistema u realnom vremenu, podesivo pozadinsko osvetljenje, kontrast i brzina ispisa.

8

paradox

K32

Sičani LED šifrator. LED displej za prikaz statusa do 32 zone, podesivo pozadinsko osvetljenje.

114

magerlan

REM1

Daljinski upravljač sa pozadinskim osvetljenjem, dostupan u varijantama na 433MHz i 868MHz.  Vodootporno, lepo dizajnirano plavo kućište sa tasterima sa pozadinskim osvetljenjem
5 nezavisnih funkcija
Standardni domet:

– 30m sa MG6160 / MG6250

– 45m sa MG5000 / MG5050

– 60m sa RTX3

113

magerlan

REM15

Daljinski pravljač sa pozadinskim osvetljenjem, dostupan u varijantama na 433MHz i 88MHz. Tanak, ergonomičan dizajn
Vodootporno kućište
5 nezavisnih funkcija
Standardni domet:

– 30m sa MG6160 / MG6250

– 45m sa MG5000 / MG5050

– 60m sa RTX3

112

magerlan

REM2

Daljinski upravljač sa pozadinskim osvetljenjem, dvosmerna komunikacija, dostupan u varijantama na 433MHz i 88MHz. Prikaz statusa alarmnog sistema
Audio vizuelna podrška
6 nezavisnih funkcija
Kompaktno, vodootporno kućište sa tasterima sa pozadinskim osvetljenjem
Standardni domet:

– 30m sa MG6160 / MG6250

– 45m sa MG5000 / MG5050

– 45m sa RTX3

111

 

magerlan

REM3

Daljinski upravljač sa pozadinskim osvetljenjem, dvosmerna komunikacija, kontrola dve particije, dostupan u varijantama na 433MHz i 868MHz.

 Prikaz statusa alarmnog sistema
Podešavanje particija koje REM3 uključuje/isključuje
Kontroliše do 6 PGM-ova i/ili generiše panik alarme
Audio vizuelni status sistema
Kompatibilan sa MG5000, MG5050, MG6250, Spectra SP serijom i RTX3 modulom

Screen Shot 2016-07-03 at 08.15.00

magerlan

PMD85

Digitalni PIR senzor visokih performansi sa dve optike, neosetljiv na životinje do 40Kg, za spoljnu montažu, dostupan u varijantama na 433MHz i 88MHz. Kućište otporno na udarce i temperature, radna temperatura od -35C do 50C, optika zaštićena od UV zračenja, višestruko podešavanje osetljivosti, patentirana digitalna detekcija pokreta, režim čuvanja baterije.

Screen Shot 2016-07-03 at 08.15.08magerlan

PMD75

Digitalni PIR senzor visokih performansi sa dve optike, neosetljiv na životinje do 40Kg, dostupan u varijantama na 433MHz i 88MHz. Patentirana digitalna detekcija pokreta, dve optike (dva senzora), algoritam digitalne zaštite sa podesivom osetljivošću, pokriva površinu 11x11m, automatska temperaturna kompenzacija, režim čuvanja baterije.

Screen Shot 2016-07-03 at 08.15.13magerlan

PMD2P

Analogni PIR senzor sa jednom optikom, neosetljiv na životinje težine do 18Kg, dostupan u varijantama na 433MHz i 88MHz. Dvostruki element, pokriva površinu 11x11m (centralni zrak do 15m), automatska temperaturna kompenzacija, režim čuvanja baterije.

4

 

magerlan

NVR780

Bežična digitalna spoljašnja dvostrana barijera sa četiri dualna senzora, dostupna u varijantama na 433MHz i 88MHz. Dva dupla pasivna infracrvena detektora pokreta sa osam uskih snopova dužine do 12m, zaštita od EMI/RFI smetnji, imunitet na životinje do 40kg.

OPIS

Spectra SP alarmne centrale (SP4000, SP5500, SP000 i SP7000) nude kombinaciju inovativnih mogućnosti i naprednih opcija komunikacije. Putem komunikacione magistrale, sve Spectra SP alarmne centrale se mogu proširiti žičanim ili bežičnim ekspanzionim modulima, kao i drugim dodatnim modulima. Svaka Spectra SP alarmna centrala može biti konfigurisana putem menija, koje je veoma lako pratiti. Spectra SP poseduje višestruke metode komunikacije ovo znači da je sistem sposoban da komunicira na nekoliko načina, uključujući pozivanje putem ugrađene telefonske dojave, zatim izveštavanje putem Internet konekcije i modula IP100/150, GPRS/GSM konekcije korišćenjem PCS serije modula, a takođe je moguća i glasovna dojava korišćenjem glasovnog modula VDMP3. Sa svojom efikasnom komunikacionom tehnologijom, eksibilnom ekspanzijom i korisnički-dizajniranim šifratorima, Spectra SP serija predstavlja kompletno rešenje za alarmne sisteme kako privatnih, tako i poslovnih objekata.

KARAKTERISTIKE

 •  4-žična ekspanziona magistrala
 • Mogućnost bežične ekspanzije (putem RTX3 / RX1)
 • Proširiv do 32 zone
 • Proširiv do 16 PGM-ova
 • 2 particije
 • 32 korisnika
 • Podržava PCS seriju komunikacionih modula
 • Podržava IP100/150 Internet modul
 • Podržava VDMP3 glasovni modul
 • Podržava REM3 daljinski upravljač
 • Podržava SR150/120 bežičnu sirenu
 • Ugrađena dojava za fiksnu telefoniju
 • Lako ažuriranje firmvera na terenu